Wyłącznie na podstawie planu przestrzennego

18 maja w trakcie 19 posiedzenia Sejmu RP miało miejsce drugie czytanie zgłoszonego przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa on warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie takich instalacji.

Obecnie zdaniem autorów projektu procedowanej ustawy instalacje te są lokalizowane zbyt blisko budynków mieszkalnych, co  powoduje konflikty między niezadowolonymi mieszkańcami a gminami, gdyż urządzenia te emitują hałas, niesłyszalne dla ucha infradźwięki, powodują wibracje i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia w przypadku awarii.

Teraz projekt ustawy zakłada, że instalacje tego typu będą mogły być lokalizowane wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje, że wiatrak będzie można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych, rezerwatów). Projektowana ustawa pozwala na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż i odbudowę budynku mieszkalnego stojącego w odległości mniejszej niż wyżej opisana. Projekt dotyczy elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nie obejmuje mikroinstalacji. W myśl projektu, nie będzie można rozbudowywać istniejących wiatraków, które nie spełniają kryterium odległości – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne do prawidłowej eksploatacji.