Wygramy, jeżeli będziemy działać razem

W łódzkim Urzędzie Wojewódzkim 16 marca odbyła się konferencja prasowa o Afrykańskim Pomorze Świń.  Wzięli w niej udział: Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Roman Owecki, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW Marek Jacek Michalak, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW Krzysztof Janecki, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Marek Sarwa, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi Jeremiusz Kulisiewicz oraz komendant wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej Krystian Gruchała.

– Wojewoda Łódzki już kiedy choroba Afrykańskiego Pomoru Świń pojawiła się na terenie kraju podejmował i podejmuje systematyczne działania w kwestii skoordynowania działania służb inspekcji i samorządów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby. Kiedy choroba dotarła do granicy województwa, czyli do województwa mazowieckiego, Wojewoda Łódzki wydał pięć rozporządzeń dotyczących sanitarnego odstrzału dzików. W ich wyniku – na dzień 6 marca – odstrzelono łącznie 490 dzików. W województwie łódzkim nie ma ani jednego przypadku chorób u dzików oraz nie ma żadnego ogniska choroby, jeżeli chodzi o świnie –  powiedział Jacek Michalak dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa ŁUW.

– Wirus ASF cechuje się dużą odpornością na czynniki środowiskowe – szczególnie na wysychanie i gnicie. W temperaturze pokojowej przeżywa 18 tygodni. Rezerwuarem wirusa i źródłem zakażenia są dziki, które w skutek niekontrolowanego przemieszczania się stają się istotnym wektorem przenoszenia tej choroby. Drugim wektorem są ludzie, którzy w sposób niekontrolowany przenoszą tego wirusa .  Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie tą chorobą. Do tej pory nie udało się wyprodukować szczepionki, stąd zwalczanie ASF odbywa się tylko drogami administracyjnymi – podkreślił Roman Owecki, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Objawy ASF to wysoka gorączka (42 stopnie u świń), duszności, wypływ krwi z nozdrzy oraz wybroczyny i zasinienia na skórze po obu stronach szyi. Choroba ta wywołuje bardzo duże straty ekonomiczne spowodowane ubytkami zwierząt, kosztami eliminacji wirusa, wypłaty odszkodowań, wstrzymanie obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z zakażonego mięsa. Roman Owecki zaznaczył, że na terenie województwa jest ok 1,4 mln świń  w ponad 40 tys. stadach – jest to czwarty wynik w kraju. Największa koncentracja jest na terenie powiatu piotrkowskiego – 400 tys. świń.

Aby zapobiec ASF należy przestrzegać zasad bioasekuracji (działania ochronne zmierzające do zapewnienia takich warunków w gospodarstwach,  aby zminimalizować ryzyko tej choroby) oraz podnosić świadomości rolników i hodowców np. poprzez szkolenia.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Roman Owecki wymienił zasady bioasekuracji: stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń (w tym mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia), bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń, używanie odzieży i obuwia ochronnego, wyłożenie mat dezynfekujących przed wejściem do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń z podziałem na grupy wiekowe, zabezpieczenie wybiegu dla świń z podwójnym ogrodzeniem, jeżeli świnie są wypuszczane na wybiegi, prowadzenie rejestru pojazdów i osób, które wjeżdżają na teren gospodarstwa i wyjeżdżają, zakaz wnoszenia i wwożenia dzików żywych i martwych, zakaz dopuszczania do czynności związanych z obsługą świń osób, które w ciągu ostatnich 72 godzin zajmowały się odstrzałem zwierząt.

– Spotykamy się z myśliwymi podczas patroli prewencyjnych, wykonujemy odstrzały sanitarne, które na dzień 6 marca 2018 roku zostały wykonane w ponad 90 % zgodnie z rozporządzeniem wojewody. Patrole są prowadzone głównie na ścianie wschodniej województwa, gdzie wirus ASF może się przedostać do naszego województwa z województwa mazowieckiego – dodał Krystian Gruchała, komendant Państwowej Straży Łowieckiej w Łodzi.

– Podejmujemy działania głównie informacyjne i edukacyjne z dużym naciskiem na bioasekurację. Bierzemy udział w szkoleniach – jesteśmy po serii szkoleń w 4 powiatach: tomaszowskim, opoczyńskim, piotrkowskim oraz radomszczańskim. Główny nacisk stawiamy na spotkania bezpośrednie z rolnikami indywidualnymi, ponieważ wpływ na przekaz jest największy. Walka z ASF jest grą zespołową, wszystkie instytucje muszą działać razem, wszyscy muszą być razem w tę walkę zaangażowani – zaznaczył w swojej wypowiedzi Jeremiusz Kulisiewicz, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi.

Głównym celem programu bioasekuracji jest przede wszystkim zapobieganie szerzeniu się ASF. W związku z tym Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego podjął szereg zadań informacyjnych. Przeprowadziliśmy ponad sto spotkań, w których uczestniczyli również posłowie oraz ministrowie przedstawiając szczegółowe informacje dotyczące sposobów zwalczania ASF – powiedział Marek Sarwa, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

– Z punktu widzenia zarządzania kryzysowego, nasze wysiłki koncentrują się obecnie na zapobieganiu zagrożeniu. W wielu powiatach na terenie naszego województwa odbyły się posiedzenia powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego, w których uczestniczyliśmy. Omawialiśmy wszelkie kwestie związane z bioaskeruacją oraz ramową procedurą w razie wystąpienia ASF – podsumował  Krzysztof Janecki ,dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Źródło: ŁUW