Wybiorą najlepsze gospodarstwa ekologiczne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu organizuje IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2016 roku. Jego celem jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W konkursie może brać udział każdy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), który może zgłosić do konkursu każdego rolnika, w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 roku, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej   i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i którego gospodarstwo spełnienia normy i wymogi wzajemnej zgodności.

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego dokonuje do 31 sierpnia 2016 roku zgłoszenia gospodarstwa, wybranego zgodnie  z zasadami i kryteriami oceny w ramach dwóch kategorii: „ekologia-środowisko”  i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.