Wspólna Polityka Rolna: Stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym na lata 2021– 2027

W grudniu 2019 roku opracowany został wstępny zarys planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.

Wstępny zarys Planu obejmuje następujące elementy:

– diagnozę sektora rolno-spożywczego oraz obszarów wiejskich w Polsce (wg wskaźników kontekstu) – projekt opracowany;

– analizy SWOT – projekty analiz dla 9 celów szczegółowych opracowane we współpracy z resortowymi instytutami badawczymi. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem odrębnej analizy SWOT w zakresie Transferu wiedzy, cyfryzacji i innowacji, w tym system AKIS.

– zidentyfikowane na podstawie analiz SWOT potrzeby (60 potrzeb) – projekt opracowany;

– propozycje interwencji, strategia interwencji (84) – projekty opracowane.

26 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie specjalnego zespołu wspierającego prace nad przygotowaniem Planu z udziałem partnerów społecznych i ekonomicznych. Rezultatem spotkania były przekazane przez uczestników spotkania uwagi i komentarze do diagnozy, analiz SWOT, zidentyfikowanych potrzeb dla 9 celów szczegółowych WPR oraz propozycji interwencji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku kwietnia 2020 r. zaktualizowało harmonogram prac nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027. Ponadto przygotowano tzw. „Mapę drogową” (Road Map), która wyznacza główne daty w zakresie przygotowania i przekazania planu do Komisji Europejskiej.

Od lutego do września bieżącego roku prowadzone były prace nad propozycjami interwencji, które obejmowały m.in. prace grupach tematycznych z udziałem szerokiej grupy partnerów zewnętrznych.

Zgodnie z mapą drogową w kwietniu br. MRiRW przekazało do KE projekt diagnozy sektora rolnożywnościowego, projekty analiz SWOT dla 9 celów WPR oraz zidentyfikowane potrzeby. W czerwcu 2020 roku KE przesłała robocze uwagi do diagnozy oraz analiz SWOT dla celów szczegółowych 1, 2, 4, 5, 6 i 7.

Od tego czasu resort rolnictwa we współpracy z nadzorowanymi instytutami naukowymi dokonał analizy i usystematyzowaniu uwag, które ze zgłoszonych przez Zespół oraz KE, powinny być uwzględnione. Dotychczas poprawiono diagnozę oraz części analiz SWOT.

W maju 2020 roku zakończyła się procedura wyboru wykonawcy oceny ex-ante Planu Strategicznego WPR. Wybrana została oferta konsorcjum w składzie: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Ecorys Polska, IUNG – PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad Planem Strategicznym WPR w grudniu br. planowane jest przeprowadzenie konsultacji publicznych pierwszej wersji projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027. Następnie na bazie uzyskanych wyników z konsultacji projektu, w styczniu 2021 r., przygotowana zostanie jego druga wersja. Kolejnym planowanym etapem prac jest przeprowadzenie dla Planu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Na bazie otrzymanych uwag, do połowy czerwca 2021 r. przygotowana zostanie pełna wersja Planu Strategicznego WPR. Z końcem czerwca 2021 r. planowane jest przekazanie pełnej wersji Planu do akceptacji Komitetu ds. Europejskich, działającego przy Radzie Ministrów następnie w lipcu 2021 r. zostanie on przedłożony do akceptacji Radzie Ministrów. Oficjalne wysłanie Planu do KE planowane jest na sierpień 2021 r. po czym nastąpią negocjacje z KE. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie planów strategicznych przyjęto, iż negocjacje trwać będą przez 4 miesiące tj. do grudnia 2021 r., niemniej jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w negocjacjach z KE należy przyjąć, iż realnie okres ten wydłuży się do 6 miesięcy tj. do lutego 2022 r.

– Należy podkreślić, że prace nad Planem warunkowane są pracami nad pakietem legislacyjnym WPR po 2020 roku prowadzonymi na szczeblu europejskim. W związku z powyższym określone w harmonogramie prac terminy mogą ulec zmianie, biorąc pod uwagę obecny etap przygotowania do nowej perspektywy finansowej – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności