Wsparcie rynku produktów pszczelich

Pszczoły

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  do 30 listopada 2017 roku  w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przyjmuje projekty na działania realizowane w sezonie 2017/2018.

Należy je dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej KOWR w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w terminie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. W przypadku, gdy wniosek składany jest za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia projektu decyduje data nadania dokumentów.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej), organizacje producentów.

– W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń i konferencji, zakup sprzętu pszczelarskiego; zakup leków do zwalczania warrozy, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej; zakup pszczół, wykonanie analiz jakości miodu – informuje KOWR.

Źródło: KOWR