Wsparcie rynku produktów pszczelich

Agencja Rynku Rolnego zachęca pszczelarzy do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2016/2017. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania: związki pszczelarskie stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy oraz spółdzielnie pszczelarskie i grupy producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup środków warrozobójczych, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wykonanie analiz jakości miodu.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do  10 października 2016 r. W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego – informuje ARR.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.