fbpx
Strona głównaPrawo i finanseWsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze

Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze

Od 5 listopada 2018 roku do 4 grudnia 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Pomoc w ramach tego naboru dedykowana jest rolnikowi, który planuje realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez: ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub utworzenie albo zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji, lub zakup urządzeń do dezynfekcji takich jak brama, kurtyna, tunel, lub przebudowę/remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

Ponadto taka pomoc będzie przysługiwała spółce wodnej lub związkowi spółek wodnych, na realizację operacji dotyczącej zaopatrzenia w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub nawalny deszcz.

O wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu wsparcia może ubiegać się: rolnik, który jest osobą fizyczną, osobą prawną, spółką osobową, wspólnikiem spółki cywilnej i spełnia poniższe warunki: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której prowadzi chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń średniorocznie; posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku, gdy rolnikiem jest osoba fizyczna, na dzień złożenia wniosku musi spełniać dodatkowo następujące warunki: być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i być pełnoletnim.

W przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej, pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce oraz nieruchomość, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń, której będzie dotyczyła realizowana operacja stanowi wkład wniesiony do tej spółki co najmniej od dnia złożenia wniosku; w ramach umowy tej spółki jest prowadzony chów lub hodowla nie mniej niż 50 świń; każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jest pełnoletni.

Spółka wodna otrzyma pomoc wtedy, jeżeli więcej niż połowę członków spółki stanowią rolnicy posiadający grunty rolne; spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, melioracji wodnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej, spółce został nadany numer identyfikacyjny.

Związek spółek wodnych, jeżeli każda ze spółek tworzących ten związek spełnia wyżej wymienione warunki.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom refundacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie: 100 000 zł — w przypadku rolników i 500 000 zł — w przypadku spółek wodnych lub związku spółek wodnych.

Wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń – w przypadku rolników albo siedzibę spółki wodnej albo związku spółek wodnych — w przypadku spółki wodnej albo związku spółek wodnych, rozumianych jako miejsce realizacji operacji.

Źródło: ARiMR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.