Wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych…

Wędliny

Od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r. można składać w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na “Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych. Pełen katalog rodzajów działalności, które są objęte wsparciem został zamieszczony w materiałach informacyjnych .

Wsparcie może być przeznaczone między innymi na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej oraz nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Źródło: AR i MR