Wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy

15 czerwca 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z tytułu czasowego wyłączenia gospodarstwa z produkcji drobiu na skutek zastosowania przepisów weterynaryjnych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wnioski można składać do 8 lipca 2019 r.

Wsparcie udzielane jest w ramach środków ustanowionych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. U. L 255 z 11.10.2018, s.7).

O wsparcie może ubiegać się producent rolny, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r., poz. 1853), zwany dalej „producentem rolnym”, który prowadził gospodarstwo:

– w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r., w zakresie działalności nadzorowanej, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub lit. n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

– które znajdowało się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, określonym w krajowych i unijnych przepisach, wymienionych w załączniku rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1507, i wobec którego zastosowano środki w zakresie zdrowia zwierząt i środki weterynaryjne, o których mowa w tych przepisach;

– w odniesieniu do którego, w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, powiatowy lekarz weterynarii w drodze decyzji administracyjnej wydał nakaz zabicia drobiu lub poddania go ubojowi, a zabicie bądź ubój drobiu miało miejsce w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r. (wsparcie nie przysługuje, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie art. 48b ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazał, w drodze decyzji, zabicie lub ubój drobiu oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie drobiu, a producent nie stosował się do nakazów, zakazów lub ograniczeń, wydanych w związku ze zwalczaniem grypy ptaków);

– z tytułu wnioskowanych szkód, nie ubiega się albo nie przyznano mu wsparcia z budżetu państwa, ubezpieczenia lub budżetu UE.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Kwotę należnego wsparcia w odniesieniu do gospodarstwa ustala się w oparciu o:

liczbę sztuk drobiu poszczególnych gatunków, zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 16 marca 2017 r., liczbę dni podlegających wsparciu, ryczałtową stawkę za dzień za sztukę określoną dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia oraz maksymalne liczby zwierząt do objęcia wsparciem w ramach mechanizmu, w odniesieniu do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:

1. 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę – do maksymalnie 186 598 szt. zwierząt;
2. 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego – do maksymalnie 474 567 szt. zwierząt;
3. 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną – do maksymalnie 246 131 szt. zwierząt;
4. 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną – do maksymalnie 4 622 szt. zwierząt;
5. 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną – do maksymalnie 55 307 szt. zwierząt;
6. 0,28487484 zł za dzień za indyka – do maksymalnie 485 343 szt. zwierząt.

Wsparcie udzielane w ramach mechanizmu „Nadzwyczajne środki wspierania rynku
w sektorze jaj i mięsa drobiowego” finansowane jest w 50 % z budżetu Unii Europejskiej oraz w 50 % ze środków krajowych. Maksymalna kwota wsparcia udzielonego w ramach mechanizmu, jaka może być sfinansowana z budżetu Unii Europejskiej wynosi 1,411 mln EUR.

Źródło: ARiMR