Wsparcie dla sektora rybackiego

195,75 mln euro przewidziano na inwestycje i rekompensaty dla sektora rybackiego w ramach drugiej osi priorytetowej Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Najwięcej, bo ponad 105 mln euro można otrzymać na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rybnych, a także z ich obrotem. Ponad 50 mln euro przeznaczono na inwestycje związane z chowem i hodowlą ryb.

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty pomocy w ramach projektów finansowanych ze środków drugiej osi priorytetowej Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury” Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zgodnie z jego zapisami na inwestycje związane z chowem i hodowlą ryb, rybołówstwem śródlądowym oraz na przetwórstwo i obrót produktami rybnymi, a także działania wodo-środowiskowe i projekty wpływające na ochronę zdrowia ryb przeznaczono łącznie 195,75 mln euro.
– Najwięcej, bo ponad 105 mln euro można otrzymać na inwestycje związane z przetwórstwem i obrotem produktów rybnych. Pieniądze te mają pomóc w modernizacji sektora przetwórstwa ryb poprzez rozbudowę istniejących obiektów lub budowę nowych, a także inwestycje w nowoczesne technologie, w tym takie, które będą chronić środowisko naturalne. Za pieniądze te będzie można także sfinansować koszty wprowadzenia produktów przetwórstwa do obrotu. Środki te mają również wspierać cele społeczne, takie jak utrzymanie i wzrost zatrudnienia w przetwórstwie ryb czy podniesienie kwalifikacji pracowników przez odpowiednie szkolenia – informuje biuro prasowe Agencji.
O pomoc mogą ubiegać się podmioty zatrudniające do 750 pracowników, gdzie obrót nie przekracza 200 mln euro rocznie. Pomoc można otrzymać w formie refundacji do 30% lub do 60% poniesionych kosztów na realizację inwestycji w zależności od liczby zatrudnionych pracowników oraz od obrotów przedsiębiorstwa.

Ponad 50 mln euro przeznaczono na inwestycje związane z chowem i hodowlą ryb. Środki te mają służyć produkcji ryb wysokiej jakości, które mają szansę zyskać przychylność rynku konsumenckiego, a także dywersyfikacji chowu w kierunku nowych gatunków, takich jak: jesiotr czy węgorz. Pieniądze te można również przeznaczyć na rozwój i modernizację obiektów akwakultury. O pomoc mogą ubiegać się podmioty zatrudniające do 750 pracowników i gdzie obrót nie przekracza 200 mln euro rocznie. Także w tym przypadku wysokość pomocy zależy od wielkości przedsiębiorstwa i jego obrotów i może wynieść do 30% lub do 60% refundacji kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

Na wsparcie działań wodno-środowiskowych przeznaczono 34,6 mln euro. Środki te, wypłacane przez pięć lat mają zrekompensować producentom koszty stosowania tradycyjnych metod produkcji wspomagających ochronę i poprawę stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności oraz zasobów genetycznych ryb, a także promować ekologiczne praktyki produkcyjne w polskim sektorze akwakultury. Wysokość wypłacanych rekompensat zależy od tego, który pakiet jest realizowany. W przypadku realizacji pakietu pierwszego, czyli spełnienia wszystkich wymogów w nim określonych, wparcie wynosi 360 zł za hektar gospodarstwa ewidencyjnego przeznaczonego do chowu i hodowli ryb. Drugi pakiet polega na realizacji co najmniej jednego wymogu, a wysokość otrzymywanej rekompensaty wynosi od 100 zł/ha dla gospodarstwa przeznaczonego do chowu i hodowli ryb, które posiada niezależny system rozprowadzania wody, do nawet 2000 zł/ha w przypadku stosowania zaawansowanych technik oczyszczania wód odprowadzanych z obiektu chowu lub hodowli.

Na wsparcie inwestycji w rybołówstwie śródlądowym przeznaczono blisko 3,8 mln zł. Pieniądze te przeznaczone są na utrzymanie i modernizację floty i niezbędnej infrastruktury na obszarach śródlądowych – jeziorach i rzekach. Modernizacja ta powinna być prowadzona zgodnie z zasadami zapewniającymi równowagę zasobów śródlądowych na obszarach połowowych. Środki te można także wykorzystać na zmianę przeznaczenia jednostek do prowadzenia połowów ryb na inne działania poza rybołówstwem. Pomoc na realizację inwestycji można otrzymać w formie refundacji do 40% poniesionych kosztów w przypadku inwestycji dotyczących jednostek do połowu ryb na wodach śródlądowych. Natomiast inwestycje dotyczące wyposażenia i modernizacji urządzeń do połowu ryb, a także modernizacja miejsc wyładunku i przystani, które mają poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz jakość produktów rybnych mogą być zrefundowane nawet w 60%.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności