Wsparcie dla rolników którzy ponieśli straty wyniku COVID-19. Kiedy nabór wniosków?

28 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  już niebawem ogłosi termin naboru (nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem). Jak się dowiedzieliśmy czas na złożenie wniosków będzie krótki. Nabór planowany jest na pierwsza dekadę września. Dlatego już dzisiaj warto sprawdzić  co trzeba będzie dołączyć do wniosku

Na niektóre dokumenty trzeba  poczekać do czasu ogłoszenia przez Prezesa ARiMR daty naboru wraz z publikacją wniosku, instrukcji i koniecznych załączników (oświadczeń).

Inne można przygotować już wcześniej.

Do wniosku dołącza się:

  1. Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na zakup środków do produkcji, uzasadniające rodzaj uprawy i jej rozmiar w 2020 r. – w przypadku rolników prowadzących uprawę roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawę roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.
  2. Deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu za 2020 r. (PIT-6) wraz z kopią decyzji naczelnika urzędu skarbowego w sprawie wymiaru zaliczki, wydaną na podstawie tej deklaracji – w przypadku rolników będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych ustalających dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu, którzy prowadzili co najmniej jeden z następujących rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej: uprawa roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub uprawa roślin ozdobnych w tunelach foliowych ogrzewanych.
  3. Informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku rolników prowadzących produkcję.
  4. informację o miejscu prowadzenia produkcji drobiu przez współmałżonka, sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej administrowanej przez Agencję – w przypadku gdy rolnik ubiega się o pomoc z uwzględnieniem produkcji prowadzonej przez małżonka.
  5. Informację o miejscu prowadzenia uprawy roślin ozdobnych w 2020 roku.
  6. Kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii określającej weterynaryjny numer identyfikacyjny, o ile został nadany – w przypadku rolników i ich małżonków prowadzących produkcję drobiu.
  7. Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy nie został nadany numer identyfikacyjny i nie wystąpił on z wnioskiem o wpis do tej ewidencji przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
  8. Oświadczenie małżonka rolnika o wyrażeniu zgody na przyznanie pomocy – w przypadku gdy rolnik ubiega się o pomoc uwzględniając zwierzęta będące w posiadaniu małżonka lub produkcję prowadzoną przez małżonka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności