Wsi spokojna, wsi wesoła…

Polska polityka energetyczna zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym nie uwzględnia potrzeb mieszkańców terenów wiejskich i podmiejskich. Udowadniają to badania przeprowadzone na zlecenie FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii) i pokazują potrzeby ww. społeczności wzakresie dostępu iedukacji nt. różnorodnych źródeł energii.

W Polsce na obszarach wiejskich mieszka prawie 40% Polaków, nie licząc tych, którzy mieszkają naobrzeżach miast. Jednak ich potrzeby nie znajdują się w obrębie zainteresowania decydentów tworzących politykę energetyczną kraju. Niezmiennie, najej właściwą realizację największy wpływ mają podmioty gospodarcze z sektora przemysłowego: huty, fabryki, elektrownie oraz duże aglomeracje miejskie. Pokazują to także wyniki badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie Forum Rozwoju Efektywnej Energii. 70% respondentów – mieszkańców terenów pozamiejskich, nie słyszało nigdy ojakichkolwiek działaniach w zakresie źródeł energii, w które angażowały się władze centralne. Dla władz lokalnych ten wskaźnik wynosi 80%! Ale, cotrzeci badany, chciałby, aby władze edukowały i informowały na temat różnorodnych źródeł energii.

Życie na terenach wiejskich i podmiejskich ma swoje walory, ale też mieszkańcy tych obszarów napotykają wiele trudności. Jednym z głównych problemów jest bardzo ograniczony dostęp do sieci gazowej oraz zawodne i mało efektywne dostawy energii elektrycznej. Co więcej, jak pokazują badania, mieszkańcy ww. terenów nie mają też wystarczającej wiedzy na temat różnorodności dostępnych źródeł energii i technologii grzewczych. Spontanicznie, jako najbardziej znane źródła energii badani wymieniali węgiel (96%), drewno(90%) i olej opałowy (około 45%).
To sprawia, że osoby mieszkające na wsi i na przedmieściach muszą korzystać z wysokowęglowych paliw stałych orazciekłych, takich właśnie jak węgiel, drewno czy olej opałowy.
Życie na wsi i na przedmieściach może być lepsze. Dlatego właśnie swoją działalność rozpoczęło Forum Rozwoju Efektywnej Energii, które chce m.in. edukować na temat nowoczesnych technologii grzewczych i bardziej efektywnych źródeł energii. Jednym z nich jest gaz płynny.
W porównaniu do źródeł bardziej tradycyjnych jak np.: olej opałowy, LPG ma wyższą wartość opałową (propan 45,6 MJ/kg, olej 42 MJ/kg). Tym samym instalacje wykorzystujące LPG są o wiele bardziej wydajne energetycznie niżtewykorzystujące olej opałowy. Obsługa instalacji gazowej zasilanej LPG niewymaga częstego serwisowania czy czyszczenia. Nie ma też potrzeby wyodrębniania specjalnych pomieszczeń na instalację czy zbiorniki magazynujące paliwo. Wprzypadku LPGwystarczy zbiornik na gaz zainstalowany lub zakopany na zewnątrz budynku. Koszty inwestycyjne związane z budowaniem instalacji na gaz płynny są nawet o 30% niższe niż w przypadku instalacji na olej opałowy. Ceny gazu są znacznie bardziej stabilne niż w przypadku oleju opałowego. Instalacja na gaz LPG to także niższe emisje dwutlenku węgla, azotu i siarki. Dodatkowo gaz płynny jest źródłem energii, które nie tylko może ogrzać pomieszczenia, ale też zapewnić w budynku zasilanie. Należy tu wspomnieć więc onowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które wykorzystują gaz płynny. Należą do nich: Kogeneracja (CHP), Mikro-kogeneracja (Micro-CHP), Ogniwa paliwowe i Gazowe pompy ciepła.
LPG to gaz powszechnie dostępny, a jego dostarczenie i magazynowanie nie jest uciążliwe. Jegowłaściwości ekologiczne i duża wydajność energetyczna, sprawiają, że doskonale nadaje się dowykorzystania w nowoczesnych rozwiązaniach grzewczych. Tam gdzie brak dostępu do sieci gazu ziemnego, a dostawy energii elektrycznej często są zawodne, czyli na terenach wiejskich ipodmiejskich gaz płynny powinien stać się jednym z najbardziej popularnych źródeł energii, zamiast węgla czy oleju opałowego. To nie tylko zmniejszy ilość CO2 wydalanego do atmosfery, ale pozwoli społecznościom na tych obszarach rozwijać się i podnosić swój potencjał.

Informacje o Forum Rozwoju Efektywnej Energii
Forum Rozwoju Efektywnej Energii jest częścią europejskiej inicjatywy, która ma na celu zwrócenie uwagi na ograniczony dostęp do nowoczesnych, efektywnych oraz bezpiecznych rozwiązań energetycznych na terenach pozamiejskich. Inicjatywa FREE została zapoczątkowana przez firmę SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas). W Polsce Forum Rozwoju Efektywnej Energii działa pod mecenatem firmy Gaspol. Jest rozwinięciem, realizowanego od 2009 roku Ogólnopolskiego Programu Gaspol kibicuje klimatowi”. Cel Gkk, czyli budowanie w świadomości społeczności lokalnych przekonania, żenie ma zrównoważonego rozwoju bez wykorzystywania przyjaznych źródeł energii, wpisuje się w założenia i cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy FREE.
Więcej informacji na temat FREE znajduje się na stronie www.forumfree.pl.