Wnioski o pomoc z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Najwięcej wniosków o pomoc z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” składają rolnicy z województw wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego”

Blisko 1300 rolników, którzy zamierzają przejąć gospodarstwa lub prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż rok, złożyło do 15 lipca br. wnioski o pomoc z działania Ułatwiane startu młodym rolnikom”, realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Najwięcej wniosków o przyznanie wsparcia z tego działania składają młodzi rolnicy z województw wielkopolskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Do 30 czerwca br. składali wnioski młodzi rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa nie dłużej niż od 14 miesięcy. Złożyli oni 3559 wniosków, ubiegając się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 177 mln zł.

Na pomoc rolnikom, którzy składają wnioski od 1 lipca br., ARiMR ma do rozdysponowania w 2008 r. ponad 376 mln zł. Młody rolnik może otrzymać wsparcie w wysokości 50 tys. zł. W ciągu trzech lat od otrzymania pomocy powinien on przeznaczyć, co najmniej 70% tej kwoty na inwestycje przewidziane w biznesplanie, który złożył wraz z wnioskiem.

O pomoc mogą występować teraz osoby, które:
* dopiero planują przejęcie gospodarstwa,
* prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku o pomoc, a gospodarstwo nabyły wyłącznie w drodze:
– spadku
– darowizny przed osiągnięciem pełnoletności albo po ukończeniu 18 roku życia, lecz w trakcie nauki w systemie dziennym, a w nauczaniu nie miały przerw.

O pomoc mogą występować także wnioskodawcy, których małżonkowie rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem przez wnioskodawcę wniosku o pomoc. Jeżeli warunki niezbędne do uzyskania pomocy spełniają oboje małżonkowie, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich.

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl Można je również otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR przeznaczy w sumie na to działanie w 2008 r. 554 mln zł. Kwota ta została podzielona na koperty wojewódzkie. Termin przyjmowania wniosków w danym województwie upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji Prezesa ARiMR określającej, że zapotrzebowanie na środki wynikające ze złożonych wniosków o przyznanie pomocy, osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków w danym regionie, lecz nie później niż w dniu 31 grudnia 2008 r.

Wnioski złożone do 15 lipca br. wykorzystują w największym stopniu limity środków przyznane na 2008 r. dla województw: kujawsko-pomorskiego – w 63,68% i podlaskiego – 57,65 %, a w najmniejszym stopniu małopolskiego – w 16,88% i zachodniopomorskiego – w 19,54%.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 200, poz.1443 z późn. zm.).

Biuro prasowe ARiMR