Wnioski na inwestycje już dostępne

Na dwa tygodnie przed dodatkowym naborem wniosków – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiły zmieniony wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006″. N”

Obowiązujący wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie powyższego działania został udostępniony na stronie internetowej www.minrol.gov.pl . Formularz wniosku można również pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl lub otrzymać w formie wydruku w Biurach Obsługi Wniosków w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR. Na ww. stronach internetowych zamieszczone zostały także aktualne instrukcje wypełniania wniosku oraz obowiązujące wzory formularzy, oświadczeń i załączników do wniosku.

Wnioski złożone w terminie zostaną poddane losowaniu, które ustali kolejność ich weryfikacji w poszczególnych OR ARiMR. Losowanie zostanie przeprowadzone w Centrali Agencji z udziałem przedstawicieli samorządu rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dostępne środki (ok. 230 mln zł) nie gwarantują przyznania pomocy na realizację wszystkich projektów. W każdym województwie sfinansowanych będzie mogło być tyle projektów, na ile pozwoli wysokość limitu środków dla danego województwa. Koperty finansowe dla poszczególnych województw będą ustalone przed losowaniem. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu, które sporządzono na formularzu innym niż obowiązujący lub złożono w niewłaściwym OR ARiMR bądź w innym niż wyznaczony terminie, nie będą rozpatrywane.

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmienionego wzoru wniosku został opublikowany w Monitorze Polskim 30 marca 2007r. (Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej nr 21, poz. 248).

W związku z dodatkowym naborem wniosków na dofinansowanie Inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach Sektorowego Program Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (na lata 2004-2006), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że przez jeden dzień: 16 kwietnia br. będzie przyjmowała takie wnioski. Tego dnia wnioski będzie można przesłać przesyłką pocztową lub kurierską, przy czym datą stempla pocztowego na przesyłce musi być 16 kwietnia 2007 r, a także składać osobiście w Oddziałach Regionalnych Agencji. Wszystkie wnioski złożone lub wysłane pocztą zostaną przyjęte przez ARiMR. Przy kwalifikowaniu wniosków do zawarcia umowy nie będzie stosowana zasada: kto pierwszy ten lepszy!

Radosław Iwański
p.o. rzecznik prasowy ARiMR

N”