Wieś – osiedle, miejsce życia i pracy

Podczas wczorajszej konferencji Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” dyskutowano o komplementarności i synergii pomiędzy polityką spójności a polityką rozwoju obszarów wiejskich. Konferencja, zorganizowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, miała zwrócić uwagę na wieś – jako osiedle, miejsce życia i pracy nie tylko rolników.”

Polska wieś musi dostosowywać się do nowej rzeczywistości społeczno – gospodarczej. Niezwykle ważne jest, aby zachowała jednocześnie to, co stanowi jej koloryt i tradycje. Takim działaniom służą m.in. środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach tego programu zostały uruchomione wszystkie działania, również te mające na celu poprawę jakości życia na wsi. Należy jednak pamiętać, że istotnym uzupełnieniem PROW 2007-2013 są programy operacyjne realizowane w ramach polityki spójności” – powiedział podsekretarz stanu Artur Ławniczak otwierając konferencję.

Współczesna wieś w Polsce, podobnie jak w całej Europie, nie ma jedynie charakteru rolniczego. Tereny wiejskie potrzebują stałych mieszkańców, którym należy zapewnić niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną wspomagającą wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Wsie, które zamieszkują tylko rolnicy są zagrożone wyludnieniem. Trudno w nich utrzymać szkoły, poczty, sklepy, ośrodki usługowe. Obszary wiejskie potrzebują programów służących ożywieniu małych miast, “małemu uprzemysłowieniu”, programów nakierowanych na drobną przedsiębiorczość wiejską działającą w odmiennych warunkach niż w mieście, poprawy infrastruktury i poziomu kapitału społecznego, programów ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Tak wykorzystanie funduszy programów operacyjnych w ramach polityki spójności postrzega sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Hanna Jahnus.

Nad zrównoważonym rozwojem oraz potrzebami i skalą wsparcia obszarów wiejskich ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej dyskutowali naukowcy, działacze społeczni, samorządowcy wszystkich szczebli i przedstawiciele administracji centralnej. Skuteczne mechanizmy wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 przedstawiono na przykładzie woj. dolnośląskiego, pomorskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. Zaprezentowano także konkretne działania zrealizowane na obszarach wiejskich w woj. śląskim i lubelskim.