Większe wsparcie dla rolników

Komisja Europejska 22 lutego przyjęła zmienione przepisy dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym (tzw. Pomoc de minimis), zwiększając maksymalną kwotę, jaką władze krajowe mogą wykorzystać na wsparcie rolników bez potrzeby wcześniejszego zatwierdzania przez Komisję. Decyzja ta pozwoli krajom UE na zwiększenie wsparcia dla rolników bez zakłócania rynku, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego dla organów krajowych.

– Propozycja Komisji dotycząca nowych zasad pomocy państwa dla sektora rolnego odzwierciedla wartość tej formy wsparcia w czasach kryzysu, zwiększając maksymalną kwotę pomocy dla rolników, władze krajowe będą miały większą elastyczność i będą w stanie reagować szybciej i skuteczniej, aby wesprzeć podatnych na zagrożenia rolników, w niektórych przypadkach kwota pomocy państwa, która może zostać przyznana indywidualnym rolnikom, zostanie zwiększona o 66%. Pomoc państwa, którą państwa członkowskie mogą nadal stosować – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można rozdzielić na gospodarstwo w ciągu trzech lat, wzrośnie z 15 000 EUR do 20 000 EUR. Aby uniknąć potencjalnego zakłócenia konkurencji, każde państwo UE ma maksymalną kwotę krajową, której nie może przekroczyć. Każdy krajowy pułap zostanie ustalony na 1,25% rocznej produkcji rolnej kraju w tym samym okresie trzyletnim (wzrost z 1% w obecnych zasadach). Jest to wzrost krajowego pułapu o 25%.

Jeżeli kraj nie wydaje więcej niż 50% całkowitej puli krajowej na jeden konkretny sektor rolnictwa, może jeszcze bardziej zwiększyć pomoc de minimis na gospodarstwo do 25 000 EUR, a maksymalną krajową do 1,5% rocznej produkcji. Oznacza to wzrost o 66% w stosunku do pułapu przypadającego na jednego rolnika i 50-procentowy wzrost pułapu krajowego.

– W przypadku krajów, które decydują się na ten najwyższy pułap, nowe zasady wymagają utworzenia obowiązkowych centralnych rejestrów na poziomie krajowym. Umożliwi to śledzenie przyznanej pomocy, aby uprościć i poprawić dostarczanie i monitorowanie tak zwanej pomocy de minimis. Kilka państw członkowskich prowadzi już takie rejestry, które pozwolą im na natychmiastowe zastosowanie wyższych pułapów. Zwiększone pułapy obowiązują od 14 marca i mogą obowiązywać z mocą wsteczną w odniesieniu do pomocy spełniającej wszystkie warunki – informuje Komisja Europejska

Źródło: Komisja Europejska