Większe renty i emerytury już w marcu

Od początku marca tego roku KRUS zwiększa świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki do tych świadczeń.

Od 1 marca 2015 r. najniższe emerytury pracownicze wzrosną o 36 zł do poziomu 880 zł 45 gr (brutto), a co za tym idzie, do tego poziomu dobiją również rolnicze emerytury. Od 1 marca 2015 r. wysokość renty socjalnej wyniesie 739 zł 58 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1.760 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2015 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
•    dodatek pielęgnacyjny – 208 zł 17 gr,
•    dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 312 zł 26 gr,
•    dodatek za tajne nauczanie – 208 zł 17 gr,
•    dodatek kompensacyjny – 31 zł 23 gr,
•    dodatek dla sieroty zupełnej – 391 zł 26 gr.

Od początku marca wzrosną również maksymalne świadczenia pieniężne dla byłych żołnierzy, górników i osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzanych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Zwiększy się również wysokość ryczałtu energetycznego do kwoty 165 zł 88 gr miesięcznie.
Poza tym, na nowych przepisach skorzystają również matki – zasiłek macierzyński wzrośnie do ok. 3.521 zł (wysokość czterokrotnej emerytury podstawowej). Bez zmian pozostają zasiłek pogrzebowy i zasiłek chorobowy.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, wzrosło również przeciętne wynagrodzenie w Polsce (3.942 zł 67 gr), a co za tym idzie, zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów:
•    70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.759 zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
•    130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.125 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),

Przychody pomiędzy powyższymi kwotami powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 561 zł 70 gr. Renta rodzinna zostanie maksymalnie pomniejszona o 477 zł 47 gr.
Zawieszenie i zmniejszenie emerytur nie obowiązuje osób, które ukończyły wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.  

Renata Struzik, źródło: KRUS