Więcej winnic

1 sierpnia rozpoczął się kolejny rok gospodarczy produkcji wina w całej UE. Jak wskazują statystyki zakładanie winnic i produkowanie win cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Obecnie w ewidencji prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego jest zarejestrowanych 152 producentów wina. W ostatnich latach gospodarczych dane te przedstawiały się następująco: 103 podmioty (2015/2016), 76 podmiotów (2014/2015), 49 podmiotów (2013/2014).


Rok winiarski (gospodarczy) rozpoczyna się w dniu 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego.

Podmioty wyrabiające wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamierzające przeznaczyć je do obrotu handlowego podlegają kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Do zadań IJHARS w ramach nadzoru nad rynkiem wina należy przede wszystkim  sprawdzenie wymagań formalno-prawnych, w tym wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej wyrobu i rozlewu wina, sprawdzenie prawidłowości prowadzenia rejestrów przychodu i rozchodu produktów winiarskich oraz kontrola jakości handlowej wina, uwzględniająca wykonanie badań laboratoryjnych próbek produktów winiarskich i sprawdzenie oznakowania wina przeznaczonego do obrotu handlowego, w tym kontrola wina na etapie importu,
ponadto sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procesów enologicznych, tj. wzbogacania, odkwaszania i słodzenia i  sprawdzenie prawidłowości usuwania produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina, w przypadku podmiotów wyrabiających powyżej 25 hl wina w roku gospodarczym.

Źródło: IJHARS
Opracował: Krzesimir Drozd