Więcej prosiąt z Proviflush

Proviflush firmy Provimi to nowy dodatek specjalny do pasz dedykowany dla loch w okresie letnim. Jego działanie redukuje problemy występujące w rozrodzie trzody chlewnej, charakterystyczne dla tej pory roku. Proviflush wpływa na zwiększenie liczebności miotów uzyskiwanych z kryć w tym okresie oraz reguluje przebieg rui.

Latem wyniki biologiczne, uzyskiwane w stadach loch, są zdecydowanie gorsze niż ich średnia z całego roku. Dlatego okres ten często bywa nazywany dołkiem” bądź “siodłem letnim”. Najczęściej spotykanymi problemami, związanymi z wysokimi temperaturami, są:

  • późna i niewyraźna ruja
  • przedłużona ruja
  • mniejsza liczba żywo urodzonych prosiąt w miotach loch zapładnianych latem

Odpowiednie użycie specjalnych dodatków do pasz ma na celu poprawienie wyników biologicznych w tym czasie, co w efekcie wpływa na wyraźną poprawę średnich wyników w ciągu całego roku, a tym samym liczebność hodowli.

Pobranie paszy
Właściwe wejście lochy w ruję jest ściśle uzależnione od jej kondycji w dniu odsadzania prosiąt. Wyniki doświadczeń przeprowadzonych w Centrum Doświadczalnym Provimi
“De Viersprong” w Holandii wyraźnie pokazują, że lochy z cieńszą warstwą słoniny w dniu odsadzenia wchodzą w ruję później niż inne zwierzęta w grupie (wykres poniżej).

Rysunek 1 Wpływ grubości słoniny na długość okresu między odsadzeniem a pokryciem, źródło: Provimi Research

To, jak szybko locha wchodzi w ruję zależy od jej maksymalnego dziennego pobrania paszy. Wpłynąć można na to poprzez pobudzanie apetytu, poprawę smakowitości paszy oraz technologię jej podawania (3xdzień). Z doświadczeń wiemy, że wysokie pobranie paszy przez lochy odpowiada za wydzielanie i częstotliwość pulsacyjną hormonu LH – pobudzającego czynności jajników. Jego rola jest znacząca w okresie od odsadzenia do pokrycia. Im krótszy okres między tymi wydarzeniami tym większej liczby prosiąt możemy się spodziewać w następnym miocie (wykres poniżej).

Zmiana okrywy włosowej
Kolejnym z elementów wpływających negatywnie na przebieg rui latem jest zmiana okrywy włosowej u loch. Odbudowa skóry i włosów powoduje, że zapotrzebowanie na witaminy i mikroelementy znacznie wzrasta. Są to również elementy niezbędne dla prawidłowego przebiegu rui, dlatego w tym czasie zwierzęta powinny otrzymywać te składniki w paszy. Specjalny dodatek witamin i mikroelementów, podanych w produkcie Provimi Proviflush, zabezpiecza organizm lochy w odpowiedni sposób uzupełniając go o taką ilość składników, by obie te czynności zachodziły równolegle i nie wpływały negatywnie na siebie.

Rekomendacje dotyczące stosowania
Dodatek Proviflush (10 kg) podajemy przez 3 tygodnie w paszy zarówno dla loch prośnych jak i loch karmiących. Praktyka fermowa sugeruje by wprowadzić dodatek na 3-4 tygodnie dla loch w ciąży oraz na 3-4 tygodnie dla loch w okresie laktacji. Oznacza to, że zaleca się stosowanie Proviflush przez czas od 6 do 8 tygodni.
Okres przebiegu zmiany okrywy włosowej u loch różni się pomiędzy fermami. Czynniki odgrywające główną rolę to: klimat w chlewni, program świetlny oraz izolacja bądź jej brak od zewnętrznych warunków klimatyczno-pogodowych. W obrębie jednej fermy lochy zmieniają okrywę włosową prawie jednocześnie. Najwłaściwszym momentem do wprowadzenia Proviflush’a jest sytuacja, w której obserwujemy zmianę okrywy włosowej
u 5% loch w stadzie.

Wprowadzenie Proviflush’a w okresie letnim poprawia wyniki biologiczne dotyczące:
– wyproszeń pochodzących z kryć w okresie letnim
– zwiększenia liczby prosiąt urodzonych w miocie
– przebiegu rui u loch karmiących latem
Wszystkie te elementy przekładają się na większą efektywność rozrodczą i wzrost wydajności lochy w przeciągu całego roku, a tym samym zwiększają opłacalność produkcji.

Provimi Polska Sp. z o.o. jest kontynuatoremdziałalności Provimi-Rolimpex S.A. – spółki, która powstała w wyniku połączenia dwóch liderów rynku paszowego wPolsce: Provimi Polska Holding Sp. z o. o. oraz Rolimpex S.A. Połączenie nastąpiło 2 sierpnia 2005 roku, natomiast po przeprowadzeniu szeregu zmian organizacyjnych, od 1 sierpnia 2008 roku funkcjonuje jako Provimi Polska Sp. zo.o.
Provimi Polska należy do międzynarodowego koncernu Provimi Holding, jednego z największych na świecie dostawców produktów i technologii żywienia zwierząt, posiadającego 80 wytwórni pasz w 30 krajach na całym świecie i zatrudniającego ponad 8 tysięcy osób.