Więcej państwowych lasów

Prezydent Andrzej Duda 26 kwietnia podpisał ustawę z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o lasach. Celem nowelizacji jest dokonanie zmian w ustawie z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) przede wszystkim w zakresie wprowadzenia instrumentów prawnych do nabywania gruntów leśnych przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” .

Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP przyjęte rozwiązania mają na celu umożliwienie powiększenia areału zasobów naturalnych o strategicznym charakterze, jakimi są lasy państwowe.

 Spodziewanym efektem przyjętych rozwiązań ma być powiększenie powierzchni lasów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz poprawa stanu lasów przez objęcie ich standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w Lasach Państwowych.

Uchwalona ustawa wprowadza również regulacje dotyczące doprecyzowania dotychczasowych przepisów umożliwiających nabywanie lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia przez Lasy Państwowe od prywatnych właścicieli w drodze porozumień cywilnoprawnych. Wprowadza także zmiany w przepisach ustawy o lasach w zakresie zasad gospodarki środkami funduszu leśnego. Zgodnie z nowymi regulacjami obecnie środki funduszu leśnego będą mogły być przeznaczane również na nabywanie przez Skarb Państwa gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesiania.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.