Więcej owiec

Według Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie owiec ogółem w czerwcu 2016 r. wynosiło 236,5 tys. sztuk i było o 8,9 tys. sztuk (o 3,9%) wyższe niż w czerwcu 2015 r., a w porównaniu do stanu w grudniu wzrosło o 15,3 tys. sztuk (o 6,9%).

Natomiast populacja maciorek owczych zmniejszyła się w skali roku o 5,9 tys. sztuk (o 4,1%) do poziomu 137,5 tys. sztuk.

Hodowcy  mogą ubiegać się o  płatności dla owiec , które przysługuje rolnikom, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadają w dniu 31 maja roku składania wniosku co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Stan posiadania zwierząt potwierdzany będzie na podstawie wpisu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonego przez ARiMR na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do wsparcia w danym roku nie będą mogły zatem zostać zakwalifikowane zwierzęta, które zostały zgłoszone do rejestru po dniu 7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności. Termin ten został ustalony z uwzględnieniem przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wsparcie dla rolników utrzymujących owce ma na celu utrzymanie pogłowia tych zwierząt w rejonie, gdzie chów owiec od wieków miał istotne znaczenie gospodarcze oraz środowiskowe, pielęgnację krajobrazu na obszarach górskich i podgórskich oraz podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia.

Płatność do owiec ma więc charakter regionalny i jest realizowana w rejonach odznaczających się szczególną wrażliwością pod względem gospodarczym i środowiskowym, w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu. Wsparcie to jest zatem skierowane do rolników posiadających stada w następujących województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i dolnośląskim, a od 2012 r. również łódzkim i świętokrzyskim – informuje resort rolnictwa

Źródło: MRiRW