Więcej opasów

Według Głównego Urzędu statystycznego w czerwcu 2017 r. krajowe pogłowie bydła liczyło 6,1 mln sztuk i było o 3,4% większe niż przed rokiem. Najbardziej zwiększyła się liczba młodego bydła w wielu 1-2 lat (o 8%) oraz bydła w wieku 2 lat i więcej (o 3,3%), w tym krów(o 1,8%). Zmniejszyła się natomiast liczebność cieląt (o 0,4%).

– Średnie ceny zakupu bydła rzeźnego na rynku unijnym, podobnie jak w Polsce, od początku roku ulegają niewielkim miesięcznym wahaniom. W czerwcu 2017 r. średnia cena bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 372,61 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 0,2% wyższa od uzyskanej w maju oraz o 3% wyższa niż przed rokiem. Krajowa cena żywca wołowego klasy R3 wyrażona w walucie unijnej wyniosła 318,70 EUR/100 kg i była o 14% niższa niż średnio w UE oraz niższa niż m.in.: w Niemczech (o 12%), we Francji (o 6%), w Wielkiej Brytanii (o 25%), we Włoszech (o 18%), w Hiszpanii (16%) i Irlandii (22%). W dniach 31 lipca – 6 sierpnia 2017 r. średnia unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 ukształtowała się na poziomie 374,62 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, o 1% wyższym od uzyskanego przed miesiącem oraz o 4% wyższym niż przed rokiem –  informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Źródło: KOWR