Więcej czasu na złożenie wniosku

Termin składania wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników został wydłużony o dwa tygodnie – odpowiednie dokumenty będzie więc można dostarczyć do ARiMR do 16.września.

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nabór rozpoczął się 20 sierpnia i już w ciągu trzech pierwszych dni młodzi rolnicy złożyli w ARiMR 76 takich wniosków.

W nowym PROW, premie będą przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię. Szczegółowe wymagania co do beneficjentów dostępne są na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).  
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

  • I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
  • II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

Rolnicy, którzy składali wnioski o dopłaty bezpośrednie, czy też ubiegali się o przyznanie pomocy z działań poprzedniego PROW na lata 2007-2013 lub mają zarejestrowane na siebie zwierzę gospodarskie, nie mogą ubiegać się o przyznanie premii młodym rolnikom w tegorocznym naborze.
W wymienionych wyżej przypadkach taka osoba nie może otrzymać pomocy na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Wynika to z tego, że złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie (chyba, że osoba ta wystąpiła o te płatności w związku z urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia), czy też inny rodzaj wsparcia rozdzielanego przez ARiMR z budżetu UE lub budżetu krajowego (poza kredytem na utworzenie nowego gospodarstwa). Posiadanie zwierzęcia gospodarskiego również wyklucza możliwość ubiegania się o premie, z wyjątkiem tych rolników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obrotu tymi zwierzętami lub odziedziczyli gospodarstwo ukierunkowane na produkcję zwierzęcą. Podobnie prowadzenie specjalnego działu produkcji rolnej (poza chowem kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej, plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, hodowli zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych oraz kotów rasowych, czy hodowli i chowu max. 2 koni hodowlanych poza gospodarstwem) traktowane jest jak prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, a to wyklucza możliwość skorzystanie z premii dla młodego rolnika. Chyba, ze takie gospodarstwo zostało odziedziczone, wtedy rolnik może starać się o rzeczone wsparcie.
Renata Struzik, źródło: ARiMR