Ważne dla producentów mleka

Producenci mleka mogą do 14 lutego 2017 składać w Agencji Rynku Rolnego wnioski o płatność za redukcję dostaw mleka za I okres ograniczenia – październik, listopad, grudzień 2016 r.

– O przyznanie pomocy na redukcję dostaw mogli ubiegać się producenci, którzy w lipcu 2016 r. dostarczali mleko do podmiotów skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych okresów, ograniczyli dostawy mleka w stosunku do analogicznego trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, tzw. okresu referencyjnego – informuje ARR

Wnioski można składać osobiście do 14 lutego br. do Oddziału Terenowego ARR właściwego dla miejsca zamieszkania producenta mleka lub przesłać pocztą. W przypadku wysyłki listownej decyduje data wpłynięcia wniosku do OT ARR.

Źródło: ARR