Ważne dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że koła gospodyń wiejskich zobowiązane są do wykorzystania przyznanej w 2019 r. pomocy na realizację zadań statutowych do 31 grudnia 2019 roku i do jej rozliczenia czyli złożenia sprawozdania z wydatkowej pomocy do 31 stycznia 2020 roku.

– W myśl § 4 ust 2 w/w rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, wypłacona pomoc podlega zwrotowi w całości lub części – informuje ARiMR.

Źródło: ARiMR

Opracował: Krzesimir Drozd