Ważna informacja dla właścicieli obiektów i urządzeń chłodniczych

Jeszcze w 2015 roku została wprowadzona ustawa F-gazowa, która zobowiązuje wszystkich właścicieli użytkowanych instalacji chłodniczych zawierających więcej niż 3 kg (dla urządzeń hermetycznych powyżej 6 kg) czynnika chłodniczego, powinni zarejestrować je (internetowo). Co dalej? Jak ominąć restrykcyjne przepisy?

W dniu 25 czerwca 2015 roku w Dz.U. poz. 881 została opublikowana ustawa F-gazowa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Na mocy tej ustawy został powołany Centralny Rejestr Operatorów, w którym praktycznie wszyscy operatorzy (właściciele) użytkowanych instalacji chłodniczych zawierających więcej niż 3 kg (dla urządzeń hermetycznych powyżej 6 kg) czynnika chłodniczego, powinni zarejestrować je (internetowo) do dnia 14 marca 2016.
Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie stosownej indywidualnej elektronicznej Karty Urządzenia.  Na operatorze (właścicielu) ciąży obowiązek faktycznej kontroli nad technicznym działaniem urządzenia, polegającym na:
  • zapewnieniu pełnego dostępu do urządzenia umożliwiającym nadzorowanie jego elementów i ich funkcjonowanie  oraz możliwość udostępniania osobom trzecim,
  • codziennej kontroli funkcjonowania lub działania urządzenia, w tym podejmowania decyzji o jego włączaniu lub wyłączaniu,
  • podejmowaniu decyzji finansowych i technicznych dotyczących modyfikacji urządzenia, a w szczególności :
  •          wymiany poszczególnych elementów,
  •          zainstalowania detektora wycieków,
  •          podejmowania decyzji w sprawie modyfikacji ilości czynnika oraz sprawdzania pod kątem wycieków lub napraw urządzenia.
Wpisane do rejestru urządzenia chłodnicze z mocy tej ustawy muszą więc między innymi być poddawane okresowej kontroli szczelności wykonywanej przez certyfikowany personel zatrudniony w certyfikowanych firmach serwisowych. Wszelkie wpisy dotyczące przeprowadzonych kontroli, jak i napraw urządzenia, muszą być realizowane w terminie 5 dni roboczych i mogą być dokonywane tylko przez osoby posiadające stosowny certyfikat.
Ustawowa częstotliwość przeprowadzania rutynowych kontroli zależna jest od ilości czynnika chłodniczego zawartego w kontrolowanej instalacji. I tak, instalacje zawierające więcej niż 300 kg czynnika chłodniczego raz na kwartał, więcej niż 30 kg a mniej niż 300 raz na pół roku i instalacje zawierające pomiędzy 3, a 30 kg raz do roku.
Więcej na temat tej restrykcyjnej ustawy, dlaczego została ona wprowadzona oraz jak można zmniejszyć jej restrykcyjność, już w najbliższym, kwietniowym wydaniu Wiadomości Rolniczych Polska.
Mgr inż. Grzegorz  MIZERA – Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
Prof. dr hab. inż. Dariusz BUTRYMOWICZ – Politechnika Białostocka,
Prof. dr hab. dr h.c. Franciszek ADAMICKI – Skierniewice,
Mgr inż. Edward PIESIK  –  Cool Gdynia.