W tym roku ARiMR przeznaczy 56,8 mln zł na utylizację padłych zwierząt

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła podpisywanie umów z 34 podmiotami, które zajmują się zbieraniem zwłok bydła, owiec, kóz i świń, przetwarzaniem ich na mączkę oraz transportem do zakładu utylizacji – spalarni. N

Na realizację programu utylizacji padłych zwierząt od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. ARiMR przeznaczy 56,8 mln zł. Oznacza to, że tegoroczne dofinansowanie dla tego zadania będzie ponad dwukrotnie wyższe niż w 2005 r. W ubiegłym roku Agencja dopłaciła łącznie 22,9 mln zł. do zutylizowania ok. 83,3 tys. martwych przeżuwaczy i ok. 35,3 tys. sztuk przeliczeniowych” świń.

Podmioty ubiegające się w Agencji o dotację na ten cel przewidują w tym roku odbiór oraz transport do miejsc utylizacji prawie 138,4 tys. padłych przeżuwaczy i ponad 244,5 tys. “sztuk przeliczeniowych” świń (za sztukę przeliczeniową uznaje się np. jedną padłą świnię o wadze ponad 110 kg lub więcej mniejszych według przyjętego przelicznika).

Agencja wyliczyła dopłaty dla zakładów utylizacyjnych metodą średnich ważonych, na podstawie danych z wniosków zakwalifikowanych do udzielania pomocy. Dopłaty wyliczono do: zbioru sztuki dużej i sztuki małej, do 1 km transportu, do przetworzenia 1 tony surowca oraz do transportu jednej tony mączki do spalarni. Maksymalna opłata za odbiór padłych zwierząt ponoszona przez producentów rolnych pozostanie w tym roku na poziomie ubiegłorocznym i nie może przekroczyć 30 zł za sztukę dużą (dorosłe bydło) i 10 zł za sztukę małą (cielęta, owce, kozy i świnie według wskaźników przeliczeniowych).

Stawki dopłat zarówno do zbioru, jak i transportu padłych sztuk są jednakowe na obszarze danego powiatu. Koszt jednego kilometra transportu i zebrania jednej sztuki na terenie powiatu został przyjęty w wysokości równej najniższej kwocie, o którą wystąpił podmiot na terenie danego powiatu i nie przekracza obliczonych średnich ważonych stawek. Odległość liczona jest od siedziby powiatu do najbliższego zakładu utylizacyjnego.

Środki finansowe kierowane przez ARiMR na dofinansowanie zbioru, transportu i utylizacji zwierzęcych zwłok przyczyniają się do poprawy stanu sanitarnego na terenach wiejskich oraz do poprawy sytuacji epizootycznej kraju.


Rzecznik Prasowy
Iwona Musiał