W sprawie utylizacji folii rolniczych – stanowisko Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Poniżej prezentujemy stanowisko II Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie programu utylizacji foli rolniczej.

Wielkopolska Izba Rolnicza od wielu lat czyniła starania w celu rozwiązania problemu utylizacji folii rolniczej. Bardzo nas ucieszyło uruchomienie programu, którego celem jest rozwiązanie tego problemu z korzyścią dla rolników oraz ochrony środowiska. Od momentu uruchomienia programu szeroko informujemy rolników oraz samorządy o możliwości pozyskania dotacji na ten cel, ponieważ bardzo nam zależy na realizacji tego programu. Jest to dla nas ważne ponieważ Wielkopolska jest zagłębiem produkcji rolniczej, w tym produkcji zwierzęcej co generuje bardzo duże ilości tego typów odpadów. Gospodarstwa rolne w naszym regionie zostały poszkodowane przez suszę przez kolejne dwa lata z rzędu i bardzo liczą na taką pomoc.

Mając na uwadze wagę problemu oraz jego dobre funkcjonowanie II Walne Zgromadzenie VI Kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwraca uwagę na następujące problemy z jego wdrażaniem:

  1. Brak jest szczegółowych informacji i instrukcji. Trudno jest nawet dodzwonić się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aby takie informacje uzyskać. Naszym zdaniem taki program powinien być wdrażany na poziomie regionu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym gminy mają stały i bezpośredni kontakt.
  2. Samorządy obawiają się też dodatkowych kosztów, które musiałyby pokryć z własnych budżetów chociaż zdają sobie sprawę z uciążliwości takich odpadów dla środowiska naturalnego. Mamy sygnały, że dotacja w wysokości 500 zł/t nie pokryje kosztów zbiórki i utylizacji tych odpadów. Zadanie polegające na zbieraniu odpadów pochodzących z działalności gospodarczej nie leży w kompetencjach gmin w związku z czym z powodów formalnych nie mogą ponosić żadnych kosztów związanych z takim działaniem. Poza tym gminy wskazują, że w wyniku między innymi dodatkowych kosztów związanych z reformą edukacji oraz obniżeniem podatków nie dysponują żadnymi środkami własnymi na realizację tego zadania.
  3. Wiele gmin nie posiada odpowiedniej infrastruktury czyli nie dysponuje placem, ogrodzonym i oświetlonym, wyposażonym w wagę, co jest niezbędne do zebrania folii od rolników.
  4. Naszym zdaniem beneficjentem programu powinny być również związki międzygminne, chociażby z powodu różnej ilości tego typu odpadów w gminach. Związki komunalne gmin posiadają ponad to odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia takich działań. Należy również dopuścić składanie wspólnych wniosków przez sąsiadujące z sobą gminy. W takim przypadku koszty tych działań będą niższe.
  5. Należałoby również rozważyć wdrażanie programu poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zasadzie dotacji dla firm zajmujących się utylizacją folii rolniczej, tak jak funkcjonuje to w przypadku dotacji dla firm utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego. Należy bowiem pamiętać, że gminy zgodnie z obowiązującym prawem są odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów komunalnych ale nie tych pochodzących z działalności gospodarczej.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje do wszystkich rolników, aby nie zaprzepaścili szansy na zagospodarowanie folii i ściśle współpracowali z gminami już na etapie składania wniosku. Zapewne w wielu przypadkach potrzebne też będzie podjęcie rozmów, by zainteresować gminy przystąpieniem do programu, tym bardziej, że budżet programu wynoszący dla całego kraju 100 mln. zł. z pewnością nie wystarczy dla wszystkich wnioskodawców. Tylko niezwłoczne złożenie wniosku daje gwarancję otrzymania dotacji.

Źródło: WIR

Opracował: Samuel Skrzysz