W sprawie ochrony przestrzeni rolniczej na obszarach wiejskich

Prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 25 kwietnia w sprawie ochrony przestrzeni rolniczej na obszarach wiejskich.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, włączając się w publiczną debatę nad założeniami do projektowanego kodeksu urbanistycznego, zgłasza postulat odpowiedniego zabezpieczenia obszarów wiejskich przed obserwowanym zjawiskiem niekontrolowanego “rozlewania się” miast.

Opisywana w urbanistyce tzw. suburbanizacja, jako niekorzystne pod każdym względem zjawisko w polityce przestrzennej każdego obszaru, w ostatnich latach przybrała na sile. W literaturze przedmiotu wskazuje się przede wszystkim na negatywne skutki ekonomiczne i społeczne tego zjawiska polegające m.in. na konieczności zapewnienia poza zwartymi obszarami zabudowy infrastruktury mieszkaniowej (drogi, komunikacja zbiorowa, media, edukacja, zdrowie, kultura itp.), utracie dochodów z podatków przez miasta centralne, występowaniu zatorów komunikacyjnych, powstawaniu konfliktów społecznych itp. O ile w krajach Europy Zachodniej od lat 70. podejmuje się skuteczne działania odwracające ten niekorzystny trend, o tyle w Polsce z uwagi na uwarunkowania historyczno-systemowe problem ten występuje od niespełna dwóch dekad i stale narasta (przykładem choćby statystyki zatłoczenia ulic polskich miast).

Z perspektywy samorządu rolniczego opisane zjawisko przyczynia się do wzrostu konfliktów na wsi, których podłożem są uciążliwości towarzyszące prowadzeniu działalności rolniczej. Narastają pretensje „nowych” mieszkańców obszarów wiejskich wobec tradycyjnie rolniczej części społeczności, dotyczące m.in. prowadzenia prac polowych po godzinie 22-iej (najczęściej w okresie żniw), immisji związanych z nieprzyjemnymi zapachami czy pracą maszyn i urządzeń w obrębie siedliska. Do nierzadkich przypadków należą sytuacje, kiedy w takich sytuacjach interweniują funkcjonariusze policji stosując pouczenia, a nawet nakładając mandaty. Należy uznać za dalece niepożądany czy wręcz kuriozalny stan, kiedy producent rolny nie może w sposób niezakłócony prowadzić działalności rolniczej na obszarach tradycyjnie wiejskich. Wówczas rodzi się pytanie o to, gdzie w takim razie tego rodzaju gospodarka ma być prowadzona?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków samorządu rolniczego postulujemy stworzenie regulacji planistycznych chroniących producentów rolnych przed pretensjami innych mieszkańców terenów wiejskich wyrażanych zarówno w formie roszczeń cywilnoprawnych o zaprzestanie prowadzenia jakiejś formy aktywności rolniczej, jak i w formie wniosków o interwencje w oparciu o przepisy prawa wykroczeń. W naszej ocenie takie wyłączenia są konieczne dla zapewnienia należytych warunków prowadzenia działalności rolniczej.

Postulujemy także wprowadzenie mechanizmów ułatwiających producentom rolnym prowadzenie procesu inwestycyjnego na terenach wiejskich jak np. lokalizacji obiektów inwentarskich, w tym w szczególności przeznaczonych do prowadzenia hodowli zwierzęcej. Taka zmiana nie tylko umożliwi poprawę kondycji ekonomicznej wielu gospodarstw, które z przyczyn niewłaściwej polityki państwa lub gminy nie mogą rozwijać swojej działalności, lecz także przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystywania środków wsparcia przeznaczonych na realizację tego typu inwestycji.

Wielkopolska Izba Rolnicza w związku z licznymi głosami rozgoryczenia i bezradności wielkopolskich rolników wyraża swój kategoryczny sprzeciw wobec utrudniania pracy rolnikom na obszarach od pokoleń będących miejscem działalności rolniczej, przez napływowych nowych mieszkańców terenów wiejskich.

Źródło: WIR