W sprawie obrotu ziemią rolną

Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bezwzględne wstrzymanie procedur sprzedaży gruntów powyżej 10 ha, pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wyłączeniem nieruchomości pochodzących z tzw. 30% i przeznaczonych do rozdysponowania dla rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych, do czasu wejścia w życie Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalonej przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Zdaniem WIR wstrzymanie prowadzonych procedur sprzedaży na 1,5 miesiąca przed terminem obowiązywania ustawy pozwoli na realizację kierunków polityki państwa mających na celu powiększenie lub tworzenie gospodarstw rodzinnych. W ocenie wielkopolskiego samorządu rolniczego uniknięcie szybkiego i niekontrolowanego procedowania sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych przyczyni się do ograniczenie nabywania ziemi rolnej w trybie bezprzetargowym, zarówno dzierżawcom dużych areałów, jaki i spadkobiercom byłych właścicieli.

– Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wielokrotnie podkreślało w swoich stanowiskach, że ziemia rolna jest podstawowym warsztatem pracy rolników i należy ją chronić przed wszelkimi działaniami spekulacyjnymi – mówi Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Jako ustawowy samorząd rolniczy oczekujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po wcześniejszych konsultacjach społecznych, wyda stosowne rozporządzenia wykonawcze do Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego państwa z dnia 5 sierpnia 2015 r., co pozwoli izbie rolniczej na jej fundamentalne działania statutowe w tym obszarze i udział izb rolniczych w kształtowaniu ustroju rolnego Państwa.