W sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych

Komisja Europejska zwróciła się do Francji, Cypru i Polski o zgłoszenie krajowych środków wykonawczych wymaganych zgodnie z dyrektywą 2008/90/WE w sprawie materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Nieudzielenie zadowalającej odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy może spowodować, że Komisja postanowi wnieść przeciwko tym państwom członkowskim sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.”

Francja, Cypr i Polska nie poinformowały Komisji o środkach wdrażających dyrektywę 2008/90/WE w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców. Materiał rozmnożeniowy” oznacza nasiona i części roślin przeznaczone do rozmnażania roślin. Uprawa roślin sadowniczych odgrywa ważną rolę w działalności rolniczej Unii Europejskiej. Produkcja zdrowych owoców wysokiej jakości jest w znacznym stopniu uzależniona od standardu materiału używanego do rozmnażania tych roślin. Zdrowe owoce wysokiej jakości to większa konkurencyjność unijnych producentów i większe możliwości wyboru dla obywateli.
Na początku tego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wystosowując wezwanie do usunięcia uchybienia do tych trzech państw członkowskich. Wydanie “uzasadnionej opinii” oznacza, że Komisja oficjalnie zwraca się do zainteresowanych państw o podjęcie działań w celu zapewnienia zgodności z prawem UE, co musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy. Brak takich działań może spowodować, że Komisja postanowi wnieść przeciwko tym państwom członkowskim sprawę do ETS.”