W sprawie certyfikacji zbóż na biomasę

1 października br. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił swoją opinię projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki.

Samorząd rolniczy z zadowoleniem przyjął proponowane przez Ministra Gospodarki w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii rozwiązania stanowiące realizację wniosków wypracowanych w trakcie Krajowego Forum Zbożowego, jakie odbyło się w dniu 3 września br. z inicjatywy Zarządu KRIR.

Projekt ten zakłada bowiem rozszerzenie definicji biomasy o ziarno zbóż niespełniające wymagań jakościowych w zakupie interwencyjnym.