W ramach restrukturyzacji małych gospodarstw

Są pieniądze na restrukturyzację polskich gospodarstw rolnych – i tych małych, i tych większych.

 
Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813) przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 tys. euro. 
 
Pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia jest kierowana do posiadaczy gospodarstw niewielkich obszarowo i ekonomicznie, którzy w związku z otrzymaną pomocą przeprowadzą restrukturyzację gospodarstwa, w wyniku, której wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa wzrośnie do poziomu, co najmniej 10 tys. euro, przy czym wzrost ten musi wynieść co najmniej 20% wartości wyjściowej.
 
Gospodarstwa rolne o wielkości ekonomicznej stanowiącej co najmniej równowartość 10 tys. euro i nie więcej niż 200 tys. euro mogą ubiegać się o wsparcie w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020. Ze względu na specyfikę tego instrumentu i jego inwestycyjny charakter (refundacja do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych), pomoc jest skierowana do gospodarstw większych, zdolnych do przeprowadzenia inwestycji w gospodarstwie wymagających wkładu własnego.