W kwestii WPR 2014-2020 r.

Prezentujemy Lubelskiej Izby Rolniczej w sprawie pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej dla WPR 2014-2020 r.

Lubelska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z pakietem legislacyjnym Komisji Europejskiej dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014 – 2020 r. pragnie wnieść swoje uwagi do w/w dokumentów.
W projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego płatności bezpośrednich dla rolników jest mowa o rolniku, jako osobie czynnej zawodowo. Dokument ten w art. 9 określa Rolnika czynnego zawodowo, kiedy:
– roczna kwota płatności bezpośrednich nie przekracza 5% łącznych przychodów uzyskanych z pozostałych działalności,
– powierzchnia ich użytków rolnych obejmuje głównie powierzchnię utrzymywaną naturalnie w stanie odpowiednim do wypasu lub uprawy i nie prowadzą na tej powierzchni działalności minimalnej określonej przez państwa członkowskie.
Ograniczenia wynikające z przepisów nie dotyczą rolników, których płatności bezpośrednie nie przekroczyły w poprzednim roku kwoty 5 tys. euro.
Granica, która rozróżnia rolników aktywnych od nieaktywnych została określona na zbyt niskim poziomie i nie przyniesie ona wyłączenia z uprawnień osób spoza rolnictwa. Brak jest jasno określonych reguł i zasad za pomocą, których będzie można rozróżnić dochody uzyskiwane z działalności rolniczej i pozarolniczej, które uzyskiwane są w ramach gospodarstwa rolnego. Brak jest organów administracji, która miałaby dokonywać weryfikacji powyższych danych oraz trybu takiej weryfikacji, co może być przyczyną dowolności oceny statusu rolnika, jako aktywnego bądź nieaktywnego zawodowo. Skutkiem powyższych uwag może być błędne przyznanie płatności bezpośrednich lub odmowa ich przyznania.
Różnicowanie konkurencyjności sektora rolnego w poszczególnych państwach UE na jednolitym rynku może być spowodowane umożliwieniem przesunięć pomiędzy filarami. Projekt zezwala na dokonywanie przesunięć w zakresie do 10% z I filaru do II filaru oraz dla państw członkowskich o stawce płatności poniżej 90% średniej UE do 5% z filaru II do filaru I i elastyczność od 5% do 10%.
Zgodnie z zapisami art. 17 uzupełniającą płatność w roku 2014 – 2015 otrzymają tylko Rumunia i Bułgaria. Naszym zdaniem powinno się wyrównać dopłaty bezpośrednie pomiędzy krajami UE-15, a nowymi krajami UE – 12. Zauważyć należy tutaj, że nowe kraje UE mają najniższe dopłaty bezpośrednie.
Płatności dla młodych rolników wg. założeń będą wynosić 2% koperty narodowej. Biorąc pod uwagę, że koperty narodowe będą zróżnicowane dla poszczególnych państw członkowskich, płatność będzie różna i spowoduje nierówny start młodym rolnikom. Naszym zdaniem płatność ta powinna być równa dla wszystkich w UE. W tej kwestii, trzeba wypracować inny wariant podzielenia funduszy przeznaczonych dla młodych rolników tak aby każdy z nich miał równe szanse gospodarowania.
W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej stoi na stanowisku, aby projekt Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników został negatywnie zaopiniowany przez Rząd Polski.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności