W kwestii ustawy o ochronie prawnej odmian rośli

Lubelska Izba Rolnicza postuluje o pilną nowelizację ustawy z dnia 23 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 23 czerwca 2003 roku, w art. 23 ust.1 jasno określa wymóg wnoszenia opłaty za używanie materiału ze zbioru, jako materiału siewnego odmiany chronionej wyłącznym prawem. Zdaniem Walnego Zgromadzenia LIR za użycie wtórnego materiału siewnego nie powinno się wnosić opłat ze względu na to, że już raz za ten materiał siewny się zapłaciło. Zauważyć tutaj należy fakt, iż wtórny materiał siewny pochodzący z własnego zbioru podlega degradacji potencjału produkcyjnego, czego skutkiem jest słabsza siła kiełkowania oraz gorsza wydajność i jakość.
Zdaniem Walnego Zgromadzenia LIR niepokojącym jest nadanie organizacjom hodowców szerokich uprawnień kontrolnych wynikających z art. 23c ust. 1 powyższej ustawy. Na wniosek organizacji hodowców rolnik jest zobowiązany przedstawić wszystkie informacje dotyczące produkcji rolniczej. Informacje te dotyczą w szczególności danych identyfikacyjnych działek rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, wykazanie ilości materiału ze zbioru oraz wielkości powierzchni gruntów rolnych, na których zużyto materiał siewny ze zbioru, dane podmiotu, od którego posiadacz gruntów rolnych nabył kwalifikowany materiał siewny itp. Organizacja hodowców zgodnie z ustawą ma możliwość przeprowadzenia kontroli w gospodarstwie rolnym w celu weryfikacji uzyskanych informacji ze stanem faktycznym. Podczas tego typu kontroli posiadacz gruntów rolnych obowiązany jest udostępnić kontrolującemu dokumenty potwierdzające zgodność przekazanych informacji ze stanem rzeczywistym, a także umożliwić mu wstęp na grunty rolne, do budynków i innych obiektów o przeznaczeniu gospodarczym, a nawet do środków transportu. Wątpliwości tutaj budzi brak doprecyzowanych przesłanek, jakimi powinna kierować się Agencja Nasienna Spółka z.o.o przy podejmowaniu decyzji dot. przeprowadzania kontroli w wybranym gospodarstwie.
W związku z powyższym Walne Zgromadzenie LIR postuluje o wprowadzenie zmian w w/w ustawie w zakresie wprowadzenie jednorazowej opłaty licencyjnej przy zakupie materiału siewnego i ograniczeniu kontroli zgodności informacji, uzyskanych nt. obrotu materiałem siewnym ze stanem faktycznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności