W kwestii ochrony do “drobnych zastosowań” i upraw specjalistycznych

Komitety COPA-COGECA wzywają do pilnego opracowania długoterminowych rozwiązań w związku z coraz poważniejszym brakiem dostępności środków ochrony roślin dla drobnych zastosowań.

W czasie konferencji zorganizowanej przez 10 stowarzyszeń łańcucha rolno-spożywczego (8 listopada, Bruksela), uczestnicy wzywali do opracowania konkretnych rozwiązań i odpowiednich systemów inwestycji w celu wsparcia drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych oraz zwiększenia dostępności rozwiązań dopasowanych do specyficznych potrzeb w zakresie ich ochrony.
Określenie drobne zastosowania” w szczególności stosowane jest do owoców i warzyw, zbóż, nasion, kwiatów i roślin, do których ochrony potrzebne są pestycydy dostosowane do ich konkretnych potrzeb, zarówno na etapie uprawy, przechowywania, jak i transportu. Przewiduje się spadek liczby dostępnych środków ochrony, co negatywnie odbije się na uprawach.
Uczestnicy, w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej, uznali za konieczne zapewnienie konsumentom europejskim dostępu do szerokiego wachlarza produktów rolnych i spożywczych w przystępnych cenach. Ponadto przyznali, że uprawy drobne i specjalistyczne stanowią około 20-22% wartości całkowitej produkcji rolnej w UE, a zatem utrzymanie tych sektorów ma dla Europy znaczenie strategiczne.
Zebrani byli zgodni co do tego, iż bezpieczeństwo żywnościowe oraz konkurencyjność całego łańcucha rolno-spożywczego w Unii Europejskiej jest zagrożona, a zatem trzeba zareagować w kwestii przewidywanego spadku dostępnych rozwiązań. Zlecone przez Komisję badanie w sprawie drobnych zastosowań również potwierdziło, że nowe Rozporządzenie nr 1107/2009 najpewniej nie rozwiąże większości problemów.

Uczestnicy konferencji osiągnęli konsensus w następujących punktach:
1. Europejski program dla drobnych zastosowań jest niezbędny
Europejskie programy dla drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych powinny podjąć kwestię lepszego wykorzystania wiedzy oraz usprawnienia komunikacji między władzami a podmiotami łańcucha rolno-spożywczego, jak również finansowania projektów UE przynoszących konkretne rozwiązania. Kluczowe jest powołanie ośrodka koordynacji, który organizowałby działania w poszczególnych państwach członkowskich w ramach całego łańcucha rolno-spożywczego.
2. Komisja jest gotowa objąć przywództwo
DG SANCO przekaże informacje o potrzebach społeczności drobnych zastosowań innym Dyrekcjom, w szczególności DG. ds. Badań Naukowych. Ważne jest ustalenie ram koordynacji i współpracy dla działań mających na celu znalezienie rozwiązań dla drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych. DG SANCO zachęca zainteresowane strony do kontaktowania się bezpośrednio z DG ds. Badań Naukowych.
3. Możliwe jest znalezienie praktycznych rozwiązań
Kilka konkretnych rozwiązań, takich jak zaproponowane przez 10 stowarzyszeń łańcucha rolno-spożywczego, może w sposób decydujący poprawić sytuację:
– europejska baza danych produktów i zastosowań dozwolonych na poziomie państw członkowskich potrzebna jest ze względu na niedostateczny przepływ informacji między państwami członkowskimi
– szersze stosowanie wzajemnego uznawania substancji aktywnych dozwolonych na szczeblu państw członkowskich
– wspólne protokoły dla uproszczonych badań dotyczących drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych, jako że cześć uproszczonych badań dopuszczonych przez niektóre państwa członkowskie, nie jest uznawana w innych”
– finansowanie europejskich grup roboczych ds. drobnych zastosowań.

Luc Peeters, przewodniczący grupy roboczej “”Kwestie fitosanitarne”” Komitetów COPA-COGECA, wypowiadając sięw imieniu 10 stowarzyszeń łańcucha rolno-spożywczego współorganizujących konferencję, powiedział: “”Konferencja stworzyła warunki dla jasnego i konkretnego zrozumienia sytuacji i problemów, z jakimi boryka się łańcuch rolno-spożywczy. Liczymy na to, że Komisja Europejska podejmie jedyne słuszne działania i że znajdą one odzwierciedlenie w kolejnym raporcie Komisji przewidzianym na grudzień roku 2011″”. Dodał też, że: “”Jest to wyjątkowa szansa, której nie możemy zmarnować. Zachęceni przez przedstawicieli Komisji, wzywamy DG SANCO i wszystkie odpowiednie Dyrekcje Komisji Europejskiej (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, DG ds. Badań, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, DG ds. Konkurencji, DG ds. Handlu, i DG ds. Budżetu), do opracowania skutecznego europejskiego programu dla drobnych zastosowań i upraw specjalistycznych. W przeciwnym razie, zrównoważone rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe w Europie zostaną narażone na poważne konsekwencje w perspektywie długoterminowej””.

“””