W 2016 r. Grupy Azoty PUŁAWY gorzej niż przed rokiem, ale na plus

Grupa Azoty podsumowała 2016 rok, w tym przychody, zyski oraz sprzedaż. Mimo, że spółka zarobiła mniej, niż rok wcześniej, to i tak są powody do zadowolenia. W końcu przy tak złej sytuacji na rynku, Grupa Azoty PUŁAWY zrealizowała zaplanowaną wcześniej sprzedaż (pod względem ilości sprzedanych produktów).

Grupa Azoty PUŁAWY zakończyła rok 2016 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,3 mld zł, w porównaniu do 3,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto, czyli „na czysto” wyniósł w tym przypadku 270 mln zł (448 mln zł w 2015 roku).

Biorąc pod uwagę wyraźnie gorszą koniunkturę na rynku nawozowym, która towarzyszyła nam przez cały ubiegły rok, wyniki 2016 roku Grupy Azoty PUŁAWY oceniam pozytywnie. Zarówno drastyczny spadek cen, jak i napływ produktów z importu nie przeszkodziły nam w utrzymaniu naszej  dotychczasowej bardzo silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – ocenia prezes zarządu Jacek Janiszek.

Grupa Azoty PUŁAWY wykonała w roku 2016 plan ilościowy sprzedaży, jaki założyła sobie do zrealizowania. Produkcja była dostosowywana do potrzeb rynkowych. Jej dynamika w ujęciu wolumenowym kształtowała się od 93 do 116% roku 2015, przy czym nieco niższa była produkcja nawozów azotowych, a wyższa produkcja produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy.

Wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz bardzo wysokie spadki cen nawozów, sięgające na rynku krajowym 10% zaś na międzynarodowym 20 ÷ 35%, niekorzystnie wpłynęły na wyniki w segmencie Agro. Spółka dostosowywała się do wyzwań związanych z tą sytuacją, m.in. poprzez odpowiednią alokację zasobów do segmentów o wyższej rentowności – większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcję melaminy uzyskującej wyższe marże. Dywersyfikacja portfela produktów oraz podejmowane działania pozwoliły ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych.

Na spadek przychodów segmentu AGRO (o ok. 17% r/r) wpłynęły niższe ceny produktów segmentu. Niekorzystny wpływ cen został częściowo zrekompensowany niższą ceną surowców strategicznych – głównie gazu. Dla produktów nawozowych głównym odbiorcą  był rynek krajowy.

Spółka kontynuowała program inwestycyjny, na który w 2016 roku przeznaczyła 276,7 mln zł. (w samych Puławach ok. 250 mln zł). Spółka realizowała przede wszystkim budowę nowych instalacji – w tym najważniejsza była budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej z budżetem ok. 400 mln zł, powstająca w specjalnej strefie ekonomicznej. Jak zapewnił Prezes Spółki: „Za blisko 700 mln zł wybudujemy nową neutralizację, kolejną jednostkę kwasu azotowego oraz zmodernizujemy cztery pozostałe. Jesteśmy w trakcie wyboru dostawcy technologii dla potrzeb realizacji tego projektu”.

źródło: Grupa Azoty PUŁAWY