Używasz środków ochrony roślin? Musisz ukończyć szkolenie!

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą, osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o obowiązujących w tym zakresie przepisach?

Już w przyszłym roku, od 26 listopada 2015 r. przez takie specjalistyczne szkolenie będzie musiał również przejść każdy sprzedawca ŚOR dla profesjonalistów oraz profesjonalnych użytkowników stosujących te środki na obszarach pozarolniczych. Ustawa określa również dokładnie termin „użytkownik profesjonalny” – jest to osoba, która stosuje ŚOR w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie. Również osoby spoza tych dziedzin, a stosujące środki ochrony roślin, będą objęte obowiązkiem ukończenia szkolenia. Mowa tu o osobach stosujących ŚOR np. w kolejnictwie  (szkolenie „w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie”) lub na terenach zieleni miejskiej (szkolenie „w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie”).

Zgodnie z art. 28 ww. ustawy środki ochrony roślin, przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych, będą mogły być sprzedawane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Polsce potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Polsce potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Ukończenie szkolenia uprawnia do nabywania oraz stosowania środków ochrony roślin przez 5 lat. Należy również podkreślić, że szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie. Uprawnienia te są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.
Z obowiązku ukończenia ww. szkoleń zwolnieni są osoby prowadzące szkolenia w tym zakresie oraz pracownicy naukowi szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do zakresu ich obowiązków należy prowadzenie zajęć dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa lub leśnictwa.

Aby wziąć udział w szkoleniu oraz otrzymać certyfikat świadczący o jego ukończeniu, należy zgłosić się do jednostki upoważnionej do ich organizowania. Lista ośrodków, organizujących szkolenia dostępną jest na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl
Renata Struzik, źródło: MRiRW