Uwaga! Zmiany w dopłatach!

Od 15 stycznia można już składać wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W tym roku zmieniły się jednak zasady ich przyznawania i wzory wniosków.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego. Pomoc ta ma charakter de minimis w rolnictwie. W tym roku jednak zmieniły się zasady ich przyznawania. Obowiązują również nowe wzory wniosków.

Przede wszystkim, pamiętajmy, że po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek, decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia. Dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie Agencji Rynku Rolnego w zakładce „Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie”. Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Renata Struzik, źródło: KRIR