Uwaga, rolniku! Są nowe przepisy dotyczące ewidencji Twojego gospodarstwa!

Wraz z nowym rokiem, nadeszła pora na zmiany. I nie mowa to o postanowieniach noworocznych, a o przepisach, regulujących rynek. Tym razem mowa o ewidencjonowaniu producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności. Co to dokładnie oznacza?

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja z dnia 23 października 2014 r. dotycząca zmiany ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
W związku z tym, od nowego roku wprowadzone zostały następujące regulacje:
1)    nowe przepisy, zgodnie z którymi w przypadku, gdy małżonek prowadzi samodzielnie odrębne gospodarstwo rolne stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą, nadany mu zostanie odrębny numer identyfikacyjny;
2)    włączenie kodeksu postępowania administracyjnego, który umożliwi prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących wpisu do ewidencji producentów w drodze decyzji administracyjnej.
Jednoczenie, weszło w życie rozporządzenie wykonawcze do ww. ustawy tj. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów. Przewiduje ono, że w przypadku, gdy małżonek wystąpi o nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego, wniosek jego będzie zawierał m.in. informację o tym, że samodzielnie prowadzi odrębne gospodarstwo rolnego stanowiące zorganizowaną całość gospodarczą oraz wskaże dowody potwierdzające tę okoliczność.
Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych. W niektórych przypadkach, gdy nie jest wymagane potwierdzenia tych faktów poprzez zaświadczenie wydane przez właściwy organ administracji, wystarczy oświadczenie wnioskującego. Oczywiście, obowiązuje tu odpowiedzialność prawna za fałszywe zeznania.
Renata Struzik, źródło: MRiRW