Utylizujesz padłe zwierzęta? Wyślij wniosek do ARiMR!

Można już składać dokumenty do ARiMR w sprawie świadczenia usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2016 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, agencja finansuje lub dofinansowuje koszty ponoszone przez producentów rolnych, dotyczące zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich (z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie), rozliczając się bezpośrednio z firmami utylizacyjnymi wykonującymi te usługi. Przy czym ARiMR wypłaca w imieniu rolnika, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją tylko tym firmom, które posiadają aktualne umowy z agencją.  Firmy, które chcą podpisać umowy na świadczenie tych usług w 2016 r., mogą składać o to wnioski w agencji do końca września 2015 r.
Wzór wniosku o finansowanie lub dofinansowanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, zostały opublikowane na stronie internetowej ARiMR w dziale "Pomoc Krajowa", "Dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich".
Wnioski należy składać bezpośrednio w centrali ARiMR, która mieści się przy ulicy Poleczki 33 w Warszawie lub przesłać pocztą na adres: 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 33. O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do centrali agencji lub w przypadku wniosków przesłanych pocztą, data stempla pocztowego.
Na podstawie złożonych wniosków i po ich weryfikacji, agencja zawrze z firmami utylizacyjnymi stosowne umowy, w których zostaną określone szczegółowe warunki współpracy oraz limit środków finansowych.
Renata Struzik, źródło: ARiMR