Ustawa o ziemi – uwagi PIR

Prezentujemy uwagi Pomorskiej Izby Rolniczej do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw.

"1.  W art. 3 wskazanej wyżej ustawy proponujemy modyfikacje pkt 3 zmieniającego art. 210 k.c. poprzez wyłączenie z pod tego przepisu podziału majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami.
2. W art. 4 wskazanej wyżej ustawy proponujemy wykreślenie  pkt 3 , który wprowadza do ustawy o księgach wieczystych i hipotece  zakaz obciążania nieruchomości rolnych hipoteka   o sumie wyższej niż  wartość rynkowa nieruchomości.  

Powyższy zapis blokuje udzielenia przez banki kredytów rolnikom jak również innym nabywcom nieruchomości rolnych, wobec braku możliwości pełnego zabezpieczenia wierzytelności banków  z tytułu udzielonego kredytu ( odsetek, odsetek za opóźnienie prowizji itp. oraz blokuje stosowanie do tych nieruchomości ustanawianie hipoteki łącznej. Zapis ten zwiększa koszty uzyskania zabezpieczenia hipotecznego poprzez konieczności pokrycia kosztów operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego. Powoduje konieczność ustanawiania innych zabezpieczeń. 

3. W art. 7 wskazanej wyżej ustawy zmieniającej ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego proponujemy dokonanie zmiany  w ust. 2  punkt 2   to jest w proponowanym nowym brzmieniu art. 1 a  w pkt 2  wyrażenie  „ o powierzchni  mniejszej niż 0,3 ha.”  na „ o powierzchni do 5 ha”.

Przy okazji zmian tej ustawy proponujemy doprecyzowanie art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego   poprzez modyfikacje pkt. 1,  że z pojęcia nieruchomości rolnej wyłączone sa nieruchomości, które położone są na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego i  ostatecznej  decyzji o warunkach  zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne.

 Doprecyzowanie w  katalogu osób bliskich  w nowym ustępie 6 art. 2   przez wskazanie, że do osób bliskich  zalicza się również współmałżonków przy nabywaniu nieruchomości do majątku objętego wspólnością majątkowa małżeńską.

Z ustawy wyłączyć zapisy  preferujące nabycie nieruchomości rolnych przez  osoby prawne  działające  na podstawie przepisów  o stosunku państwa do Kościoła  Katolickiego w  Rzeczypospolitej  Polskiej, o stosunku  Państwa do innych kościołów  wyznaniowych  oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Proponujemy usunąć zapis art. 2b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jako naruszający prawo własności. Obecna redakcja tego przepisu powala na wykładnię, iż w przypadku każdego powiększenia gospodarstwa rolnego rolnik przez okres 10 lat nie może zbyć całego gospodarstwa a nie  nieruchomości rolnej, o  które się ono powiększyło".

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności