Ustawa o podatku akcyzowym – w ocenie rolniczej “Solidarności”

Nie negując konieczności uszczelnienia systemu podatkowego i likwidacją tzw. “szarej strefy” NSZZ RI “Solidarność” uważa , że zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw rozwiązania w znaczny i negatywny sposób wpłyną przede wszystkim na rolników i producentów tytoniu w Polsce, która plasuje się w czołówce europejskiej jeśli chodzi o produkcję surowca tytoniowego.

Ustawa  jak zaznacza Solidarność Rolników Indywidualnych  nakłada szereg nowych obowiązków i obciążeń administracyjnych na rolników, konieczność rejestracji, a także skomplikowany i czasochłonny system raportowania oraz monitorowania plantacji i zbytu surowca tytoniowego, obligatoryjny termin zbycia surowca  z ewentualną koniecznością utylizacji oraz zdaniem rolników zbyt wysoki poziom zabezpieczenia ryczałtowego oraz warunki jego składania, mogą doprowadzić do dalszego i tym razem drastycznego spadku skali uprawy tytoniu, a tym samym do bankructwa wielu wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych, utrzymujących się głównie z produkcji surowca tytoniowego a tym samym także do uszczuplenia dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego i rozwoju szarej strefy.

W ocenie NSZZ RI „Solidarność” projektowane przepisy mogą paradoksalnie wpłynąć na osiągniecie efektu odwrotnego do zamierzonego w uzasadnieniu ustawy.

Wskazując na powyższe zagrożenia podyktowane głębokimi obawami środowiska rolniczego wnosimy o ponowną dogłębną analizę przedmiotowego projektu ustawy i wprowadzenie rozwiązań, które nie pogorszą pozycji rolników- producentów surowca tytoniowego. Szczegółowe uwagi do przedmiotowego projektu będziemy przedkładać na kolejnych etapach prac legislacyjnych – mówi Teresa Hałas , przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”

Źródło: Solidarność RI