Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego do poprawki

W ubiegłym tygodniu Krajowa Rada Izb Rolniczych przesłała do Kancelarii Sejmu opinię nt. poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest w niej kilka istotnych kwestii, które należałoby poprawić…

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zarząd KRIR podkreśla konieczność przyjęcia rozporządzenia uniemożliwiającego rozdysponowanie pozostałych gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz byłych właścicieli i dzierżawców lub ich spadkobierców. Takie przepisy byłyby wyjątkowo przydatne na terenie Wielkopolski i Kujaw.

Samorząd rolniczy zwrócił również uwagę na kilka istotnych spraw dotyczących samej ustawy. Przede wszystkim nie mówi się w niej o spółkach kapitałowych i przekazywaniu nieruchomości na podstawie przenoszenia lub sprzedaży udziałów. Nowa ustawa ogranicza również podział gospodarstwa rolnego, a powinna je umożliwiać – pomiędzy dzieci zamierzające prowadzić działalność rolniczą minimum do średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie. Dodatkowo każda sprzedaż każdego kawałka gruntu rolnego będzie nadzorowana przez pośrednika w postaci Agencji Nieruchomości Rolnych, co, według KRIR nie jest w wielu przypadkach konieczne.

Jak podkreśla KRIR, ustawa, mimo poprawek, nadal uderza w rolnika indywidualnego z kolei zostawiając furtkę w obrocie nieruchomościami spółkom kapitałowym. Dlatego też warto jeszcze raz przeanalizować całą ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zaproponowano również, aby utrzymać na dotychczasowych zasadach prawo pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych do działek o pow. 5 ha i więcej. Zarząd KRIR sprzeciwił się powrotowi do korzystania z prawa pierwszeństwa w zakupie przez ANR działek o pow. 1-5 ha, gdyż bardzo utrudni to sprzedaż czy wymianę gruntów pomiędzy sąsiadami na rozwój i powiększenie tych gospodarstw, które chcą się rozwijać. W niektórych województwach ze względu na ograniczone możliwości zakupu gruntów z zasobów Agencji, istnieje duży problem z powiększaniem gospodarstw rolnych.

Renata Struzik, źródło: KRIR