Usprawnią system monitoringu suszy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o opracowanie nowej metodologii dotyczącej ogłaszania suszy, w tym zapewnienie środków finansowych na realizację przez izby rolnicze działań związanych z szacowaniem szkód klęskowych.

Odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego MRiRW informuje , że zostały podjęte działania w celu usprawnienia systemu monitoringu suszy, znacznie zwiększono bazę stacji meteorologicznych, trwają prace nad urealnieniem krytycznych wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego. Niestety obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują finansowania ze środków budżetowych prac komisji powołanych przez wojewodę do oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.