Nowelizacja ustawy ma usprawnić PROW

W pierwszym dniu 31 posiedzenia Sejmu uchwalono nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadzone zmiany usprawniają realizacje PROW.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie  teraz mogła przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Zwiększy to zasięg monitoringu gleb.

Zgodnie z nowelizacją podmioty wdrażające poszczególne działania i poddziałania w ramach PROW 2014-2020 będą mogły powoływać organy opiniodawczo-doradcze w sprawach należących do zadań delegowanych im przez agencję płatniczą (ARiMR), jeśli chodzi o ocenę merytoryczną operacji realizowanych w ramach PROW.

Możliwa będzie także zmiana decyzji w sprawie przyznania płatności bez zgody strony w przypadku, gdy po jej wydaniu okaże się, że w wyniku przeprowadzonych kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, przyznana płatność jest wyższa niż kwota należna.

Źródło: Sejm RP