Uproszczenie zasad wsparcia w ramach płatności bezpośrednich

31 sierpnia w trakcie 84 posiedzenia Senat RP bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Przewiduje on między innymi uproszczenie zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich poprzez rezygnację z warunku uzależniającego ich wypłatę od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników, a także ujednolicenie zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014–20 i zalesionych PROW 2007–13.

Zgodnie z nowymi przepisami, będzie możliwe nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych odrębnych numerów identyfikacyjnych. Skrócono ponadto z 12 do 6 miesięcy minimalny okres doświadczenia w pracy doradczej, wymagany do uzyskania wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych.

Źródło: Senat RP

Opracował: Krzesimir Drozd