fbpx
Strona głównaPrawo i finanseUmowa handlowa z Wielką Brytanią. Co oznacza dla polskich producentów?

Umowa handlowa z Wielką Brytanią. Co oznacza dla polskich producentów?

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie istotne zmiany między innymi dotyczące sposobu przewozu towarów i zwierząt między Wielka Brytanią i UE.

Od 1 stycznia 2021 r., przywóz zwierząt oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, a także pasz dla zwierząt na terytorium UE z Wielkiej Brytanii, podlegać będzie granicznej kontroli weterynaryjnej.

– Wynikają z tego dodatkowe obowiązki, m.in. konieczność przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (świadectwa urzędowe), konieczność wwozu przesyłki przez wyznaczone przejścia graniczne (BCP), prenotyfikacji w systemie TRACES.NT oraz zgłoszenia do kontroli granicznej, itd. Wymogi i procedury kontrolne w odniesieniu do towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski będą analogiczne jak stosowane wobec innych krajów pozaunijnych.  Wynikają one z przepisów unijnych i krajowych – informuje główny Inspektorat Weterynarii.

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r., wywóz zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz dla zwierząt z terytorium UE, w tym z Polski, do Wielkiej Brytanii, podlegać będzie wymogom określonym przez stronę brytyjską.

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie rządu brytyjskiego, brytyjskie wymogi mają być wprowadzane stopniowo przez okres 6 miesięcy – w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2021 r.

Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021 w zakładce: „check the new rules for your type of goods” → „check what import licences and certificates you need”. M.in. są tam zawarte szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów w imporcie zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów wysokiego ryzyka nie będących pochodzenia zwierzęcego

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021

Wymogi brytyjskie są również opisane na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii

Zasady przywozu żywności na własny użytek z Wielkiej Brytanii do UE

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie gov.uk : https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021  w odniesieniu do przywozu żywności  w bagażu podróżnych z UK do UE,  od 1 stycznia 2021 r. do krajów UE z Wielkiej Brytanii nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających .

UK traktowane jest jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych i stosuje się tu przepisy określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2122.

Import i eksport produktów ekologicznych

Od 1 stycznia 2021 r. przepływ produktów ekologicznych między Unią Europejską a Wielką Brytanią objęty jest działalnością importu i eksportu w rolnictwie ekologicznym.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego w Polsce, które od 1 stycznia 2021 r. będą:

 1. importować z Wielkiej Brytanii do UE,
 2. eksportować z UE do Wielkiej Brytanii

produkty ekologiczne, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. powinny przed wprowadzeniem na rynek UE lub rynek Wielkiej Brytanii jakiegokolwiek produktu ekologicznego, zgłosić swoją działalność do upoważnionej jednostki certyfikującej w Polsce oraz przekazać jej zgodę na objęcie ww. działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 tego rozporządzenia.

Podmioty importujące/eksportujące produkty ekologiczne w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, nie mogą wprowadzać ich do obrotu, jeżeli wcześniej ww. działalność nie została objęta systemem kontroli w tym zakresie przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, „Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

 1. zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana;
 2. przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27.

Akapit pierwszy ma również zastosowanie do eksporterów, którzy wywożą produkty wytwarzane zgodnie z zasadami produkcji ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem.

W przypadku gdy dany podmiot gospodarczy zleca jakiekolwiek czynności stronie trzeciej, podmiot ten podlega w dalszym ciągu wymogom, o których mowa w lit. a) i b), a podzlecone czynności podlegają systemowi kontroli”.

Certyfikaty dotyczące produktów ekologicznych

Po 1 stycznia 2021 r. producenci importujący do UE produkty ekologiczne są zobowiązani do weryfikacji certyfikatów swoich dostawców z Wielkiej Brytanii, w szczególności do sprawdzenia czy certyfikat został wydany przez jednostkę certyfikującą uznaną przez Komisję Europejską i wpisaną na listę załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008 r., ze zm.).

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 1 lutego 2020 r., następujące jednostki certyfikujące:

 1. „Biodynamic Association Certification”,
 2. „Organic Farmers & Growers C.I.C.”,
 3. „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”,
 4. „Organic Food Federation”,
 5. „Quality Welsh Food Certification Ltd ”
 6. „Soil Association Certification Limited”

– zostały uznane, zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jako jednostki certyfikujące właściwe do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów w Wielkiej Brytanii, będącej państwem trzecim. Uznanie to obowiązuje od zakończenia okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r.

Świadectwo kontroli Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania wprowadziła od 1 lipca 2021 r. obowiązek, aby unijne produkty ekologiczne były eksportowane do Wielkiej Brytanii wraz z brytyjskim świadectwem kontroli.

Warunki przemieszczania towarów roślinnych po opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

Nowe zasady kontroli będą wprowadzane od 1 stycznia 2021 roku  etapowo, wraz ze stosownymi procedurami i będą miały zastosowanie do importu ż roślin i produktów roślinnych, a także żywności i pasz wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego.

Procedury i nowe zasady kontroli będą wymagały:

 • powiadomienia wstępnego;
 • stosownego świadectwa (takiego jak eksportowe świadectwo zdrowia lub świadectwo fitosanitarne);
 • kontroli dokumentów, identyfikacyjnej i bezpośredniej na granicy lub w głębi terytorium Wilk. Brytanii;
 • wprowadzenia towaru na terytorium Wlk. Brytanii przez wyznaczony punkt wejścia – od lipca 2021 r.

Do wstępnego powiadamiania o imporcie towarów będzie używany przez importerów system IPAFFS (informatyczny system obsługi importu).

 • Od 2021 roku IPAFFS będzie używany do wstępnego powiadamiania, zanim towary podlegające kontroli fitosanitarnej zostaną wprowadzone z UE do Wlk. Brytanii. System zastąpi również używany dotąd m.in. w Wlk. Brytanii unijny system TRACES.
 • Wcześniejsze zgłoszenie będzie wymagane w przypadku importu z UE, zgodnie z etapowym wprowadzeniem kontroli w 2021: od 1 stycznia 2021 r. dla żywych zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka i roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants) oraz  od kwietnia 2021 r. – pozostałe.

Szczegółowe Informacje dotyczące handlu roślinami i produktami roślinnymi są dostępne na  stronie internetowej  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.