Umowa handlowa z Wielką Brytanią. Co oznacza dla polskich producentów?

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego od 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie istotne zmiany między innymi dotyczące sposobu przewozu towarów i zwierząt między Wielka Brytanią i UE.

Od 1 stycznia 2021 r., przywóz zwierząt oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów złożonych, a także pasz dla zwierząt na terytorium UE z Wielkiej Brytanii, podlegać będzie granicznej kontroli weterynaryjnej.

– Wynikają z tego dodatkowe obowiązki, m.in. konieczność przedstawienia dokumentacji potwierdzającej spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa (świadectwa urzędowe), konieczność wwozu przesyłki przez wyznaczone przejścia graniczne (BCP), prenotyfikacji w systemie TRACES.NT oraz zgłoszenia do kontroli granicznej, itd. Wymogi i procedury kontrolne w odniesieniu do towarów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski będą analogiczne jak stosowane wobec innych krajów pozaunijnych.  Wynikają one z przepisów unijnych i krajowych – informuje główny Inspektorat Weterynarii.

Eksport zwierząt, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego z UE do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 r., wywóz zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz dla zwierząt z terytorium UE, w tym z Polski, do Wielkiej Brytanii, podlegać będzie wymogom określonym przez stronę brytyjską.

Zgodnie z informacjami publikowanymi na stronie rządu brytyjskiego, brytyjskie wymogi mają być wprowadzane stopniowo przez okres 6 miesięcy – w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2021 r.

Aktualne informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021 w zakładce: „check the new rules for your type of goods” → „check what import licences and certificates you need”. M.in. są tam zawarte szczegółowe wytyczne dotyczące wymogów w imporcie zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów wysokiego ryzyka nie będących pochodzenia zwierzęcego

https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-of-animal-origin-from-1-january-2021

Wymogi brytyjskie są również opisane na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii

Zasady przywozu żywności na własny użytek z Wielkiej Brytanii do UE

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie gov.uk : https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021  w odniesieniu do przywozu żywności  w bagażu podróżnych z UK do UE,  od 1 stycznia 2021 r. do krajów UE z Wielkiej Brytanii nie będzie można wwozić mięsa, mleka ani produktów je zawierających .

UK traktowane jest jak państwo trzecie w odniesieniu do procedur przywozu żywności w bagażu podróżnych i stosuje się tu przepisy określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2122.

Import i eksport produktów ekologicznych

Od 1 stycznia 2021 r. przepływ produktów ekologicznych między Unią Europejską a Wielką Brytanią objęty jest działalnością importu i eksportu w rolnictwie ekologicznym.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego w Polsce, które od 1 stycznia 2021 r. będą:

 1. importować z Wielkiej Brytanii do UE,
 2. eksportować z UE do Wielkiej Brytanii

produkty ekologiczne, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. powinny przed wprowadzeniem na rynek UE lub rynek Wielkiej Brytanii jakiegokolwiek produktu ekologicznego, zgłosić swoją działalność do upoważnionej jednostki certyfikującej w Polsce oraz przekazać jej zgodę na objęcie ww. działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 tego rozporządzenia.

Podmioty importujące/eksportujące produkty ekologiczne w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, nie mogą wprowadzać ich do obrotu, jeżeli wcześniej ww. działalność nie została objęta systemem kontroli w tym zakresie przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Zgodnie z art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, „Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje, przygotowuje, przechowuje lub przywozi z kraju trzeciego produkty w rozumieniu art. 1 ust. 2 lub który takie produkty wprowadza na rynek, przed wprowadzeniem na rynek jakiegokolwiek produktu jako produktu ekologicznego lub wyprodukowanego w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

 1. zgłasza tę działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym działalność ta jest wykonywana;
 2. przekazuje zgodę na objęcie jego działań systemem kontroli, o którym mowa w art. 27.

Akapit pierwszy ma również zastosowanie do eksporterów, którzy wywożą produkty wytwarzane zgodnie z zasadami produkcji ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem.

W przypadku gdy dany podmiot gospodarczy zleca jakiekolwiek czynności stronie trzeciej, podmiot ten podlega w dalszym ciągu wymogom, o których mowa w lit. a) i b), a podzlecone czynności podlegają systemowi kontroli”.

Certyfikaty dotyczące produktów ekologicznych

Po 1 stycznia 2021 r. producenci importujący do UE produkty ekologiczne są zobowiązani do weryfikacji certyfikatów swoich dostawców z Wielkiej Brytanii, w szczególności do sprawdzenia czy certyfikat został wydany przez jednostkę certyfikującą uznaną przez Komisję Europejską i wpisaną na listę załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008 r., ze zm.).

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 1 lutego 2020 r., następujące jednostki certyfikujące:

 1. „Biodynamic Association Certification”,
 2. „Organic Farmers & Growers C.I.C.”,
 3. „Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd”,
 4. „Organic Food Federation”,
 5. „Quality Welsh Food Certification Ltd ”
 6. „Soil Association Certification Limited”

– zostały uznane, zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, jako jednostki certyfikujące właściwe do przeprowadzania kontroli i wydawania certyfikatów w Wielkiej Brytanii, będącej państwem trzecim. Uznanie to obowiązuje od zakończenia okresu przejściowego, tj. od 1 stycznia 2021 r.

Świadectwo kontroli Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania wprowadziła od 1 lipca 2021 r. obowiązek, aby unijne produkty ekologiczne były eksportowane do Wielkiej Brytanii wraz z brytyjskim świadectwem kontroli.

Warunki przemieszczania towarów roślinnych po opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

Nowe zasady kontroli będą wprowadzane od 1 stycznia 2021 roku  etapowo, wraz ze stosownymi procedurami i będą miały zastosowanie do importu ż roślin i produktów roślinnych, a także żywności i pasz wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego.

Procedury i nowe zasady kontroli będą wymagały:

 • powiadomienia wstępnego;
 • stosownego świadectwa (takiego jak eksportowe świadectwo zdrowia lub świadectwo fitosanitarne);
 • kontroli dokumentów, identyfikacyjnej i bezpośredniej na granicy lub w głębi terytorium Wilk. Brytanii;
 • wprowadzenia towaru na terytorium Wlk. Brytanii przez wyznaczony punkt wejścia – od lipca 2021 r.

Do wstępnego powiadamiania o imporcie towarów będzie używany przez importerów system IPAFFS (informatyczny system obsługi importu).

 • Od 2021 roku IPAFFS będzie używany do wstępnego powiadamiania, zanim towary podlegające kontroli fitosanitarnej zostaną wprowadzone z UE do Wlk. Brytanii. System zastąpi również używany dotąd m.in. w Wlk. Brytanii unijny system TRACES.
 • Wcześniejsze zgłoszenie będzie wymagane w przypadku importu z UE, zgodnie z etapowym wprowadzeniem kontroli w 2021: od 1 stycznia 2021 r. dla żywych zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka i roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants) oraz  od kwietnia 2021 r. – pozostałe.

Szczegółowe Informacje dotyczące handlu roślinami i produktami roślinnymi są dostępne na  stronie internetowej  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności