fbpx
Strona głównaPozostałeUłatwienia dla rolników dostosowujących gospodarstwa do standardów unijnych

Ułatwienia dla rolników dostosowujących gospodarstwa do standardów unijnych

Wydłużenie do końca 2007 r. terminu realizacji inwestycji w zakresie przechowywania nawozów oraz możliwość przejęcia gospodarstwa bez utraty dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – to najważniejsze zmiany dotyczące działania Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej” w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.”

Takie ułatwienia wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz. 1016).
Przed zmianą przepisów rolnicy realizujący przedsięwzięcia dotyczące przechowywania nawozów naturalnych mieli na ich ukończenie maksymalnie 12 miesięcy od dnia przyznania płatności. Znowelizowane rozporządzenie umożliwia im wydłużenie terminu zakończenia prac do 31 grudnia 2007 r.
Dzięki zmienionym przepisom rolnicy, którzy w całości przejmą lub przejęli gospodarstwo rolne w wyniku sprzedaży lub innej umowy, mogą otrzymać wsparcie na dostosowanie tego gospodarstwa do standardów UE. Dotyczy to sytuacji, gdy do przejęcia gospodarstwa dojdzie w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności przez poprzedniego posiadacza gospodarstwa do dnia wydania decyzji.
Aby otrzymać wsparcie, nowy właściciel gospodarstwa zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek poprzednika, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa rolnego. Rolnik powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela.
Jeżeli od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności do dnia złożenia oświadczenia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i osiągnięciu przez gospodarstwo rolne żywotności na poziomie co najmniej 4 EJW (ESU) nastąpi przeniesienie posiadania całości gospodarstwa na rzecz innego podmiotu (w wyniku sprzedaży albo innej umowy), nowy posiadacz gospodarstwa może kontynuować przedsięwzięcie i otrzymać pozostałe wsparcie, które zostało przyznane poprzedniemu wnioskodawcy.
W takiej sytuacji nowy właściciel zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, która przysługiwała poprzednikowi, wraz z kopią umowy, na podstawie której przeniesiono posiadanie gospodarstwa. Powinien również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez poprzedniego właściciela. W oświadczeniu tym rolnik zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Agencji płatności uzyskanej przez poprzedniego właściciela, którą wnioskodawca musiałby zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.
Nowością jest możliwość skorzystania z pomocy na dostosowanie do standardów UE przez spadkobiercę w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o przyznanie płatności na to działanie. Aby móc otrzymać środki z ARiMR, spadkobierca zobligowany jest do złożenia wniosku o przyznanie płatności, której dotyczył wniosek spadkodawcy, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Musi również dostarczyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do realizacji przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania opracowanym przez spadkodawcę. W oświadczeniu tym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz ARiMR płatności uzyskanej przez spadkodawcę, jaką spadkodawca ten byłby zobowiązany zwrócić, jeżeli nie zrealizowałby w terminie przedsięwzięcia określonego w planie dostosowania.
We wszystkich przypadkach osoba przejmująca gospodarstwo bądź spadkobierca mają na złożenie wniosku 35 dni od dnia przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego bądź uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Jeżeli przeniesienie posiadania całości gospodarstwa lub uprawomocnienie się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowelizacji, to 35-dniowy termin na złożenie wniosku biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia (9 sierpnia 2006).

Sekcja prasowa ARiMR

N

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.