UE: Sprawniejszy system bezpieczeństwa żywności

Komisja Europejska oceniła, że od 2007 r. liczba sytuacji alarmowych dotyczących bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej zmniejszyła się o połowę. W 2008 r. alarm ogłaszano 7 tys. razy, rok później liczba ta była o połowę mniejsza. Nie oznacza to, że zmniejszyły się problemy związane z ryzykiem występowania zagrożeń w obrębie łańcucha pokarmowego. Jedynie system kontroli wewnętrznej oraz urzędowej jest lepszy.

W Brukseli odbyła się konferencja poświęcona 30. rocznicy wprowadzenia w Unii Europejskiej Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Spożywczych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed). System RASFF umożliwia szybką i efektywną wymianę informacji między państwami członkowskimi i Komisją Europejską w wypadku wykrycia zagrożenia zdrowia ludzkiego związanego z żywnością, czy paszami dla zwierząt.